image.jpg

Derginin Adı: The Bulletin of the Dnipropetrovsk University. Series: Management Of Innovations
Cilt: 2015/23
Sayı: 4
Makale Başlık: Оценка инновационного развития региона как инструмент совершенствования региональной инновационной системы (на примере Кемеровской области)
Makale Alternatif Dilde Başlık: Evaluation of innovative development of the region as instrument of development of the regional innovation system (on the example of the Kemerovo region)
Makale Eklenme Tarihi: 26.5.2016
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Актуальність дослідження полягає в необхідності в ході оцінювання інноваційного розвитку регіону комплексно розглянути умови, можливості, показники цього розвитку. Системному дослідженню інноваційного розвитку регіону для удосконалення його інноваційної системи заважає відсутність методики оцінки інноваційного розвитку регіону. У вітчизняній літературі інноваційний розвиток переважно проаналізовано на рівні підприємств. Мета дослідження полягала у виявленні проблем інноваційного розвитку регіону (на прикладі Кемеровської області РФ) шляхом уточнення структури регіональної інноваційної системи та вдосконалення методики його оцінки. Застосовано прийоми наукового пізнання: аналіз, узагальнення, аналогія, класифікація, порівняння. Розглянуто поняття інноваційного розвитку регіону й уточнено поняття регіональної інноваційної системи, визначено три складники регіональної інноваційної системи: інноваційний потенціал, інноваційний клімат, інноваційна сприйнятливість. Наведено методику оцінки інноваційного розвитку регіону, результати її апробації на прикладі Кемеровської області. На основі отриманих результатів виділено проблеми інноваційного розвитку регіону (неузгодженість дій влади, бізнесу і науки, обмежені попит і пропозиція інновацій, відсутність кваліфікованих кадрів) і сформульовано рекомендації для підвищення ефективності інноваційного розвитку Кемеровської області: необхідність розробки і реалізації форсайт-проекту «Інноваційний розвиток Кемеровської області» із виробленням дорожньої карти, розвиток маркетингу територій і маркетингу інновацій. Доведено, що розроблену методику оцінки інноваційного розвитку можна застосовувати не лише для кількісного аналізу інноваційної діяльності в регіоні, але і виявлення існуючих проблем у цій діяльності, вирішення яких сприятиме підвищенню ефективності інноваційного розвитку регіону. Практична значущість роботи полягає в тому, що застосування сформульованих рекомендацій як комплексу дій допоможе Кемеровській області встати на шлях інноваційного розвитку і зайняти стійкі позиції на ринку інновацій. Наукова новизна дослідження полягає в уточненні поняття регіональної інноваційної системи, розробці методики оцінки інноваційного розвитку регіону, що сприяє не тільки кількісному аналізу інноваційної діяльності, а й якісному аналізу існуючих проблем регіонального розвитку регіону. Перспективи даного дослідження полягають у застосуванні розробленої методики в інших регіонах РФ для проведення порівняльного аналізу їх інноваційного розвитку, виявлення загальних і приватних закономірностей і тенденцій.
Alternatif Dilde Özet: The article discusses the concept of innovative development of the region and the regional innovation system, identified three components of the regional innovation systems: innovation potential, innovation climate, innovation susceptibility. In addition, the method of estimation of innovative development of the region, conducted testing of method on the example of the Kemerovo region, on the basis of the obtained results highlighted the problems of innovative development of the region, recommendations for improving the effectiveness of innovative development of the Kemerovo region

PDF Formatında İndir

Download PDF