image.jpg

Derginin Adı: The Bulletin of the Dnipropetrovsk University. Series: Management Of Innovations
Cilt: 2014/22
Sayı: 3
Makale Başlık: Вплив євроінтеграційних процесів на розвиток туристичного ринку країн Балтії
Makale Alternatif Dilde Başlık: Influence of of European integration processes on Baltic countries tourism market development
Makale Eklenme Tarihi: 9.5.2016
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Проаналізовано процеси, пов’язані з розвитком міжнародного туризму в країнах Балтії, які мають важливе значення для росту економічного, соціального та культурного добробуту регіону. Досліджено процеси створення стратегій розвитку регіонального туризму в країнах Східної Європи. Надано комплексну характеристику рекреаційних ресурсів. Виявлено вплив процесів світової глобалізації на динаміку зростання потоку іноземних туристів та зміни структури туристичного потоку в регіоні. Розглянуто комплекси туристичних ресурсів і їх територіальний розподіл в країнах Балтії, регіональну спеціалізацію в різних сферах міжнародного туризму. Досліджено етапи створення концептуального туристичного іміджу та загального регіонального туристичного бренда країн Балтії. Надана оцінка конкурентоспроможності регіону в цілому та виокремлено чинники, які сприяють розвитку туристичного ринку країн Балтії.
Alternatif Dilde Özet: The processes associated with the development of international tourism in the Baltic states, which are essential for the growth of economic, social and cultural well-being of the region. The processes of the creation of regional tourism development strategies in Eastern Europe. Provided a comprehensive description of recreational resources. The influence of global processes of globalization on the development of international tourism growth dynamics flow of foreign tourists and the changing patterns of tourist flow to the region. We consider systems of tourism resources and their spatial distribution in the Baltic States, regional specialization in various fields of international tourism. Investigated stages of conceptual travel image and overall regional tourism brand of the Baltic States . Receive the competitiveness of the region as a whole, and singled out the factors that contribute to the development of the tourism market of the Baltic States.

PDF Formatında İndir

Download PDF