image.jpg

Derginin Adı: The Bulletin of the Dnipropetrovsk University. Series: Management Of Innovations
Cilt: 2013/21
Sayı: 2
Makale Başlık: Фінансування регіонального розвитку Іспанії в контексті досягнення сталого розвитку
Makale Alternatif Dilde Başlık: Financing regional development Spain in the context of sustainable development
Makale Eklenme Tarihi: 8.5.2016
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Проаналізовано досвід Іспанії у фінансуванні регіонального розвитку в контексті забезпечення сталого розвитку. Визначено джерела фінансування економічного розвитку регіонів Іспанії. Досліджено особливості фінансової стратегії розвитку регіонів в Іспанії. Розроблено практичні рекомендації щодо використання досвіду регіонального розвитку Іспанії для України.
Alternatif Dilde Özet: The experience of Spain in financing of regional development in the context of providing of sustainable development lias been analy sed in the articlc. Sources of financing of the regional economic development in Spain have been determined. The features of financial strategy of development of regions in Spain have been investigated. Practical recommendations in relation to the use of experience of regional development of Spain for Ukraine has been developed.

PDF Formatında İndir

Download PDF