image.jpg

Derginin Adı: The Bulletin of the Dnipropetrovsk University. Series: Management Of Innovations
Cilt: 2012/20
Sayı: 1
Makale Başlık: Международный трансфер знаний в условиях глобализации мировой экономики
Makale Alternatif Dilde Başlık: International transfer of knowledge in a globalized world of economical condition
Makale Eklenme Tarihi: 7.5.2016
Okunma Sayısı: 2
Makale Özeti: В умовах переходу глобальних економічних систем до економіки знань шляхом впровадження інноваційних моделей господарювання знання отримують статус ключового товару та перетворюються в найважливіший фактор формування конкурентних переваг суб'єктів світових ринків. З розвитком наукової сфери інтенсифікувалася торгівля інноваціями та інноваційними продуктами, основою яких є НДДКР. При цьому не всі суб'єкти ринків науково-технічної продукції мають у своєму розпорядженні достатньо фінансових ресурсів для проведення фундаментальних досліджень, здатних забезпечити виникнення принципово нових розробок, що стає причиною прискорення процесу трансферу знань.
Alternatif Dilde Özet: In Circumstances that the global economic system to make the transition to a knowledge economy through innovative business models the knowledge gained status as a key product and became a major factor in the formation of competitive advantages of the subjects of world markets. The development of the scientific sphere intensified trade innovations and innovative products, based on the results of research and development. However, not all the subjects of scientific and technical products have sufficient financial resources to conduct basic research that can ensure the emergence of a fundamentally new development. This situation caused the amplification process of knowledge transfer.

PDF Formatında İndir

Download PDF