image.jpg

Derginin Adı: The Bulletin of the Dnipropetrovsk University. Series: Management Of Innovations
Cilt: 2015/23
Sayı: 5
Makale Başlık: Конкурентоспроможний розвиток університетських офісів трансферу технологій: світовий досвід та Україна
Makale Alternatif Dilde Başlık: Competitive development of university offices of technology transfer: international experience and Ukraine
Makale Eklenme Tarihi: 23.4.2016
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: З метою обґрунтувати рекомендації щодо найбільш актуальних аспектів розвитку діяльності з трансферу технологій в Україні узагальнено теоретичні засади, проаналізовано іноземний досвід та вітчизняні реалії. Виявлено, що для підвищення ефективності університетської діяльності щодо трансферу технологій внутрішні чинники конкурентоспроможності офісів трансферу технологій як основної інституційної форми мають будуватися на взаємозв’язку компетенцій, серед яких найбільш актуальним для вітчизняних суб’єктів є розвиток підприємницьких компетенцій. Доведено, що університети потребують надання автономії, достатніх ресурсів для розвитку офісів трансферу технологій як внутрішніх підрозділів та виконання ними ключових завдань. Показано, що держава має зосередитися на формуванні сприятливих та мотивувальних зовнішніх умов діяльності офісів трансферу технологій як інфраструктури економіки знань.
Alternatif Dilde Özet: The paper identifies the most important directions of development of technology transfer in Ukraine having generalized theoretical background, analysed international experience and domestic realities. To enhance effectiveness of university technology transfer the internal factors of competitiveness of offices of technology transfer should be based on competencies, among which the most important is the development of entrepreneurial skills. Universities need autonomy and adequate resources for the development of technology transfer offices, as internal divisions, and the fulfilment of their key tasks. The government should focus on the creation of favourable and motivating external conditions for activities of offices of technology transfer, as infrastructure of the knowledge economy.

PDF Formatında İndir

Download PDF