image.jpg

Derginin Adı: RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
Cilt: 2015/3
Sayı: 3
Makale Başlık: İKİ AYRI DİLDE İKİ AYNI/ AYRI OTOBİYOGRAFİK YAPIT ÜZERİNE ETNOMETODOLOJİ-ÇEVİRİBİLİM ODAKLI BİR İNCELEME
Makale Alternatif Dilde Başlık: AN ETHNOMETHODOLOGY–TRANSLATION ORIENTED ANALYSIS ON TWO SAME/ SEPERATE AUTOBIOGRAPHICAL WORKS IN TWO SEPERATE LANGUAGES
Makale Eklenme Tarihi: 17.4.2016
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bu makalede, Vermeer’in öznellik vurgusuyla çevirmenin özgürlüğünden, sorumluluğun-dan ve kültürbilimsel yükümlülüklerinden bahsettiği kuramıyla çeviribilim odaklı ve araştırma sahasında tüm bireyleri ayrı ayrı ama bütüncül bir bakış açısıyla değerlendire-rek bu süreci,-günlük yaşamı bilimsel olarak ele alan etnometodolojinin yöntemleri çer-çevesinde, Halide Edib Adıvar’ın İngilizce ve Türkçe Olmak Üzere İki Ayrı Dilde Kaleme Aldığı “Otobiyografi” Türündeki Mor Salkımlı Ev (2011), Memoirs Of Halide Edip (1926) ve Türkün Ateşle İmtihanı (2011), The Turkish Ordeal (1928) adlı yapıtları üzerine disp-linlerarası bir inceleme yapılarak, otobiyografilerinde yazarın kendini hangi farklı özne-lerle ifade ettiği ya da yazarın okur tarafından nasıl farklı biçimlerde algılandığı, çeviri sü-recinde yapıtın yeniden nasıl inşa edildiği/yorumlandığını ve çevirmen kararları betim-lenmeye çalışılacaktır. Halide Edib Adıvar’ın bahsedilen otobiyografileri etnometodolojik malzeme olarak kullanılacaktır.
Alternatif Dilde Özet: This article aims to describe in which different subjects the author express herself or how the author is perceived in different ways by the reader, how the work has been re-built/interpreted in the translation process and the translator’s decision by making in-terdisciplinary research on autobiographies of Halide Adıvar Edib’s Mor Salkımlı Ev (2011), Memoirs of Halide Edip (1926) and Türkün Ateşle İmtihanı (2011), The Turkish Ordeal (1928) in English and Turkish. In the study, it will be examined in the frame of methods of ethnomethodology which organizes this process/everyday life scientifically by evaluating all individuals one by one but within a holistic view at a research area and on translation studies bases with the theory of Vermeer, in which he tells about the inde-pendence, responsibility and cultural duty of translators. Mentioned autobiographies of Halide Edib Adıvar will be used as ethnomethodological materials.

PDF Formatında İndir

Download PDF