image.jpg

Derginin Adı: The Bulletin of the Dnipropetrovsk University. Series: Management Of Innovations
Cilt: 2015/23
Sayı: 5
Makale Başlık: PROBLEMS OF REFORMING THE LAW ENFORCEMENT SYSTEM OF THE STATE: AN INNOVATIVE METHOD OF MOTIVATION OF STAFF
Makale Alternatif Dilde Başlık: Проблеми реформування правоохоронної системи держави: інноваційний метод мотивації персоналу
Makale Eklenme Tarihi: 16.4.2016
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: The features of the restructuring process of the law enforcement system of Ukraine. The methods for creating an effective system of motivation of employees in structural change. Revealed more important areas of improving the motivation of social actors in the activities to achieve the strategic objectives in the fight against crime, ensure social security in the material and spiritual spheres of society. The ways of creating opportunities for implementation of the individual abilities of employees, providing depth study of individual abilities and needs of each individual artist to intensify its efforts to achieve the goals of the organization. Explore such ways to encourage employees of law-enforcement sphere, as participation in development and decision-making, the introduction of competitive vacant posts, the demilitarization of special ranks, the democratization of the personnel policy, the development of professional mobility of employees
Alternatif Dilde Özet: Проаналізовано особливості процесу перебудови правоохоронної системи України. Досліджено способи створення ефективної системи мотивації працівників під час структурних перетворень. Виявлено найважливіші напрями вдосконалення процесу спонукання соціальних суб’єктів до діяльності з досягнення стратегічних цілей у боротьбі зі злочинністю, забезпечення соціальної безпеки в матеріальній і духовній сферах суспільства. Розглянуто способи реалізації індивідуальних здібностей співробітників, що передбачають ґрунтовне вивчення індивідуальних здібностей і потреб кожного окремого виконавця для активізації його діяльності з досягнення цілей організації. Досліджено такі шляхи стимулювання співробітників правоохоронної сфери, як участь у розробці та прийнятті рішень, запровадження конкурсного займання вакантних посад, демілітаризація спеціальних звань, демократизація кадрової політики, розвиток професійної мобільності службовців.

PDF Formatında İndir

Download PDF