image.jpg

Derginin Adı: Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi
Cilt: 2015/2
Sayı: 34
Makale Başlık: SÜLEYMAN FİKRİ ERTEN’İN ‘İLM-İ BELÂGATDAN BEYÂN VE BEDΑ HULÂSASI ADLI ESERİ
Makale Alternatif Dilde Başlık: SÜLEYMAN FİKRİ ERTEN’S BOOK NAMED ‘İLM-İ BELÂGATDAN BEYÂN VE BEDΑ HÜLÂSASI
Makale Eklenme Tarihi: 13.03.2016
Okunma Sayısı: 2
Makale Özeti: Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde Bosna’da doğup İstanbul’da eğitimini tamamlayan Süleyman Fikri Erten; bu karışık dönemde Lâzkiye ve Antalya’da öğretmenlik yapmış, İtalyanlar Antalya’yı işgal ettiğinde tarihî eserleri kaçırmalarına mani olmak için Osmanlı Devleti tarafından Antalya’da görevlendirilmiştir. 1921-1941 yılları arasında Antalya Müze Müdürlüğü yapan yazar, yaşının ilerlemesi nedeniyle 1941 yılında emekliye ayrılmıştır. Hırvatça, Sırpça, Almanca, Türkçe, Arapça ve Esperanto dillerini bilen Süleyman Fikri Erten, ömrü boyunca birçok esere imza atmıştır. Bu eserlerden biri de “ ‘İlm-i Belâgatdan Beyân ve Bedî‘ Hülâsası ” isimli eseridir. Antalya’daki Rum Kız Okulu’na Türkçe öğretmeni olarak atanınca, okulun öğrencilerine Türkçenin yazım ve konuşma kurallarını daha iyi öğretebilmek içün yazdığı bu eserde söz sanatlarından kısaca bahsetmiş ve bunlarla ilgili manzum ve mensur örnekler vermiştir. Bu makalede; Süleyman Fikri Erten’in hayatı ve eserleri araştırılmış, “ ‘İlm-i Belâgatdan Beyân ve Bedî‘ Hülâsası ” isimli eseri bugünkü harflere aktarılmış, eserdeki Arapça ve Farsça ibâre ve beyitlerin anlamları verilmiş, metinde geçen beyitlerin kime ait oldukları tarafımızdan eklenerek köşeli parantez içinde [ ] belirtilmiştir. Metinde bazı yazım hataları vardır. Bazı yerlerde bu yazım hatalarını gidermek için köşeli parantez içerisinde bazı kelime ya da ekler metne eklenmiş, bazı yerlerde ise herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Metin hazırlanırken transkripsiyon alfabesi kullanılmamış olmakla birlikte ع (ayn) harfi (‘) ve ء (sükûn hemze) harfi (’) işaretleriyle gösterilmiştir.
Alternatif Dilde Özet: Süleyman Fikri Erten was born in Bosnia in the last period of the Ottoman Empire. He was educated in İstanbul and then he was teacher in Antalya and Lazkiye at this turbulent period. He was appointed by the Ottoman Empire in order to prevent the evasion of historical artifacts by Italians when Italians occupied Antalya. Between the years of 1921-1941, he was the director of Antalya Museum. Due to his age, he retired in 1941. Süleyman Fikri Erten who knows Croatian, Serbian, German, Turkish, Arabic and Esperanto, produced many works throughout his life. One of these works is named “ ‘İlm-i Belâgatdan Beyân ve Bedî‘ Hülâsası”. He wrote this book for teaching Turkish spelling and writing rules to students when appointed to Antalya Greek Girls’ School. In this work, he briefly mentioned figures of speech and gave examples of verse and prose on figures of speech. In this article, Süleyman Fikri Erten’s life and works have been studied. “ ‘İlm-i Belâgatdan Beyân ve Bedî‘ Hülâsası ” was transferred to today’s letters. The meanings of Arabic and Persian phrases and couplets are given. We signified in square brackets who wrote these couplets. There are some typos in the text. In order to fix the typos, we added words or affixes signified in square brackets and in some places there were no changes. When we were prepearing the text, we didn’t use the transcription alphabet, but ع (ayn) is showed with (‘) and ء (hemze) is showed with (’).

PDF Formatında İndir

Download PDF