image.jpg

Derginin Adı: CURRENT ISSUES OF SOCIAL STUDIES AND HISTORY OF MEDІCINE
Cilt: 2015/1
Sayı: 3
Makale Başlık: Review of historical stages of microhydronymy development of Ukraine
Makale Alternatif Dilde Başlık: Обзор исторических этапов развития микрогидронимии Украины
Makale Eklenme Tarihi: 16.2.2016
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Гідронімія є однією зі складових частин ономастичної терміносистеми, яка відрізняєть-ся своєю архаїчністю і належить до найдав-ніших мовних пам’яток. Архаїчність гідроні-мів є важливою базою для реконструкції дав-ніх етнолінгвістичних процесів певного регіо-ну. Назви водних артерій зберігаються віками і відзначаються цікавою етимологією, яка свід-чить про минуле як самих назв, так і тих людей, які саме і назвали ці об’єкти, про міграції та контакти народів, що заселяли певну територію біля водного об’єкту. Отже, сьогодні актуально постає питання фіксації цих назв тому, що в процесі історичного розвитку вони часто змінюють свою форму і витісняються іншими назвами або зникають взагалі. У статті проведений аналіз історич-ного розвитку української гідронімії як комп-лексної науки. Прогалиною сучасної мікрогід-ронімії є відсутність критеріїв диференціації відантропонімних, відойконімних та відапеля-тивних мікрогідронімів. До того ж існує ети-мологічний різнобій у працях різних учених, що розглядають мікрогідроніми ізольовано від результатів дослідження адекватного або ж однотипного мікрогідронімного матеріалу. Не-зважаючи на значні успіхи у вирішенні цього проблемного питання, його розв'язання ще по-требує значних теоретичних розвідок і прак-тичного дослідження мовного матеріалу окре-мих ареалів топонімів у межах ономастичних систем. Через те на перші позиції виступає ви-вчення гідронімної лексики окремих недослід-жених ареалів України з їхнім подальшим залученням у всеслов'янський ономастичний простір. Наукове вивчення гідронімного када-стру вимагає удосконалення теоретичної осно-ви таких досліджень, створення для них за-гальнотеоретичної бази: необхідно уніфікувати класифікацію мікротопонімів, удосконалити критерії та принципи аналізу фактичного мате-ріалу тощо.
Alternatif Dilde Özet: Гидронимы являются одной из составляющей частей ономастической терминосистемы, которая отличается своей архаичностью, и принадлежат к давним языковым памятникам. Архаичность гидро-нимов отражает важную базу для реконструкции давних этнолингвистических процессов определён-ного региона. Названия водных артерий сохраняются веками и отличаются интересной этимологией, кото-рая свидетельствует об исторических фактах, как самих названий, так и людей, которые назвали эти объекты, о миграции и контактах народов, которые заселяли определённую территорию возле водного объекта. Таким образом, сегодня актуально возникает вопрос фиксации этих названий потому, что в про-цессе исторического развития они часто изменяют свою форму и вытесняются другими названиями или исчезают полностью. В статье осуществлен анализ исторического развития украинской гидронимии как комплексной науки.

PDF Formatında İndir

Download PDF