image.jpg

Derginin Adı: CURRENT ISSUES OF SOCIAL STUDIES AND HISTORY OF MEDІCINE
Cilt: 2015/1
Sayı: 4
Makale Başlık: Communicative competence
Makale Alternatif Dilde Başlık: Коммуникативные компетенции
Makale Eklenme Tarihi: 1.2.2016
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: У статті представлені найбільш значущі фактори, які впливають на міжособистісні та групові комунікації в полікультурному середовищі в галузі освіти. Тут підкреслено як основні теорії міжкультурної комунікації та їх ефективність, так і ті теорії, які вирішують проб-леми подолання конфліктів у міжкультурному сере-довищі. У наш час, коли необхідно працювати в муль-тикультурному середовищі, комунікативні навички стають все більш важливими. У роботі викладача культурна обізнаність та усвідомлення відмінностей між націями і культурами має важливе значення. Ці навички особливо потрібні тоді, коли є необхідність уникнути або подолати можливі проблеми, конфлікти. Автор показує значення цих факторів. Стаття завершується рекомен-даціями та порадами, що стосуються ефективного міжкультурного спілкування.
Alternatif Dilde Özet: В статье представлены наиболее значимые факторы, которые влияют на межличностные и групповые коммуникации в поликультурной сре-де в области образования. Здесь подчеркнуто как основные теории межкультурной коммуникации и их эффективность, так и теории, которые ре-шают проблемы преодоления конфликтов в меж-культурной среде. В наше время, когда необхо-димо работать в мультикультурной среде, комму-никативные навыки становятся все более важ-ными. В работе преподавателя культурная осве-домленность и понимание различий между на-циями и культурами имеет важное значение. Эти навыки особенно нужны тогда, когда необходимо избежать или преодолеть возможные проблемы, конфликты. Автор показывает значение этих фак-торов. Статья завершается рекомендациями и советами, касающиеся эффективного межкуль-турного общения.

PDF Formatında İndir

Download PDF