image.jpg

Derginin Adı: Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi
Cilt: 2015/2
Sayı: 2
Makale Başlık: ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ZİHİNSEL RİSK ALMA BECERİLERİ VE ÜST BİLİŞSEL FARKINDALIKLARI İLE AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ
Makale Alternatif Dilde Başlık: THE RELATIONSHIP BETWEEN STUDENTS’ INTELLECTUAL RISK-TAKING SKILLS WITH METACOGNITIVE AWARENESS AND ACADEMIC ACHIEVEMENT
Makale Eklenme Tarihi: 29.1.2016
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Bu araştırmada ortaokul öğrencilerinin fen bilimleri dersinde zihinsel risk almaya yönelik algıları ve üstbilişsel farkındalıkları ile fen başarıları arasındaki ilişki incelenmiştir. Bu araştırmanın yöntemi ilişkisel betimleme modelindedir. Araştırmaya Amasya ili bir ortaokulunda öğrenim gören 105 kız ve 103 erkek olmak üzere 208 öğrenci katılmıştır. Araştırma verilerini toplamak için Zihinsel Risk Alma ve Yordayıcıları ölçeği ile Üstbilişsel Farkındalık ölçeği kullanılmıştır. Bununla birlikte öğrencilerin akademik başarı puanları dersin öğretmeninin dönem içinde yapmış olduğu sınavların ortalaması alınarak kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucu öğrencilerin zihinsel risk alma becerilerinin ve üst bilişsel farkındalık düzeylerinin ortalamanın üzerinde olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin zihinsel risk alma becerileri ile üst bilişsel farkındalık düzeyleri arasında pozitif yönde ve orta güçlükte anlamlı bir ilişkinin olduğu görülmektedir. Ayrıca öğrencilerin zihinsel risk alma becerileri ve üst bilişsel farkındalık düzeyleri ile fen bilimleri dersindeki akademik başarıları arasında da orta düzeyde pozitif yönde anlamlı bir ilişkinin olduğu görülmektedir.
Alternatif Dilde Özet: In this study, the relationship between secondary school students’ cognitive risk taking skills and metacognitive awareness with academic achievement in the science course were analysed. The method of this study is correlational descriptive model. The participants of the current study are the 208 secondary school students (including 105 female and 103 male students) in Amasya province. Intellectual risk taking and metacognitive awareness scale were used as data collection. Moreover, students’ achievement scores were used taking the average of the exams held by the teacher of the course in the school term. The analysis results show that the students' intellectual risk-taking skills and metacognitive awareness are higher than the medium level. There is a positive and medium significant relationship between students’ intellectual risk-taking skills and metacognitive awareness levels. It is seen that there is also a positive and medium significant relationship between students’ intellectual risk-taking skills and metacognitive awareness levels and the achievements in science course. l. The comparisons can be made carrying out this study in different disciplines, classes or different area.

PDF Formatında İndir

Download PDF