image.jpg

Derginin Adı: Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi
Cilt: 2015/1
Sayı: 1
Makale Başlık: TARİH ÖĞRETMENLERİNİN ARAÇ GEREÇ KULLANIMINA DAYALI TARİH ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 23.1.2016
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Tarih öğrenimini daha verimli kılabilecek kimi bilim adamına göre yeni, kimisine göre yenilikçi bu yaklaşımlar hakkında öğretmenlerin görüşleri incelenmiştir. Bu çalışmada tarih öğretiminde yeni yaklaşımlardan araç gereçlere dayalı tarih öğretimine ilişkin öğretmen görüşlerini almak amacıyla Ankara İlinde görev yapmakta olan tarih öğretmenlerine bir anket çalışması uygulanmıştır. Tarih öğretiminde araç gereç kullanılmamasının nedenlerine yönelik görüşler ile tarih öğretiminde araç gereç kullanılmasına yönelik öğretmen görüşlerinin alındığı ölçeğin değerlendirilmesinde frekans, yüzde, aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri belirlenerek bulgular kısmı oluşturulmuştur. Araştırmanın sonucunda katılımcıların araç gereç kullanmama nedenleri ile ilgili toplam puanları ders içi veya ders dışı etkinlik hazırlama durumu değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Araştırmaya katılan öğretmenlerin yeni yaklaşımlardan çok perspetiflilik ve araç gereç kullanımına dayalı öğretimin daha çok önemli gördükleri tespit edilmiştir.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF