image.jpg

Derginin Adı: Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi
Cilt: 2015/1
Sayı: 1
Makale Başlık: ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME STİLLERİ İLE BAZI DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 23.1.2016
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bu araştırma betimsel bir çalışma olup, ilişkisel tarama modelinde yürütülmüştür. Çalışmanın amacı devlet okullarında ve özel okullarda öğrenim gören ortaöğretim yaş grubu öğrencilerinin, öğrenme stillerini incelemek, inceleme sonuçlarını sınıflara göre ayırıp karşılaştırmak ve aynı zamanda cinsiyet değişkeninin öğrenme stiline etkisini araştırmaktır. Verilerin toplanmasında Kolb Öğrenme Stili Envanteri kullanılmıştır. Araştırma 2013-2014 eğitim-öğretim yılı güz döneminde, Amasya ve Tokat ilinde bulunan devlet okullarındaki ve özel okullardaki ortaokul öğrencilerinin öğrenme stillerini belirlemek ve öğrenme stillerinin cinsiyet, okul türü, başarı durumu değişkenleriyle karşılaştırılmasını araştırmaktadır. Araştırmadaki örneklem N=430 kişi olup kolay ulaşılabilir örneklem seçim yöntemiyle belirlenmiştir. Ortaokul öğrencilerinin cinsiyet, genel başarı durumu ile öğrenme stilleri arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. Ancak öğrencilerin devam ettikleri okul türü ile öğrenme stilleri arasında anlamlı bir fark olduğu görülmüştür. Bu farlılık ise devlet okulları lehinedir. Bu bulgular ışığında öğrenme şekillerinin kişisel olduğu ve her bireyin öğrenme stilinin farklı olduğu sonucuna varabiliriz. Bu nedenle öğrencilerin öğrenme stillerini tespit edip öğrenme-öğretmen sürecinin kişilerin öğrenme stillerine göre planlanması bireylerin öğrenmesinde faydalı olabilir.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF