image.jpg

Derginin Adı: Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi
Cilt: 2015/1
Sayı: 1
Makale Başlık: ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETİM MATERYALLERİ
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 22.1.2016
Okunma Sayısı: 2
Makale Özeti: Bu araştırmanın amacı öğretmen adaylarının öğretim materyalleri tasarlama ve geliştirme aşamalarında başta sunum programları olmak üzere görsel ve işitsel öğretim materyalleri geliştirirken hangi noktalara dikkat ettiklerini ve ne tür güçlüklerle karşılaştıklarını belirlemektir. Araştırma, betimsel yöntemin kullanıldığı tarama modelinde yürütülmüş nitel bir çalışmadır. Araştırmanın çalışma grubunu 32 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırma verileri açık uçlu soru tekniğine uygun olarak yarı yapılandırılmış sorulardan oluşan bir görüşme formu ile toplanmıştır. Toplanan veriler doküman incelemesi yöntemi ile değerlendirilmiştir. Sonuç olarak: Öğretmen adayları sunum programı kullanarak öğretim amaçlı materyal geliştirirken görsel tasarım ve mesaj tasarımı açısından bakıldığında alan yazında belirtilen ilkelere genelde uymaktadırlar. Öte yandan materyal ile konuyu ilişkilendirmede, grup ile ortak karar almada ve temaya uygun animasyon, resim bulmada güçlük yaşamakta olduklarını belirtmişlerdir.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF