image.jpg

Derginin Adı: Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim
Cilt: 2015/1
Sayı: 2
Makale Başlık: Sinop’ta Cumhuriyet Devri Kültür Hayatını Yansıtan Bir Ayna: Edebî Sütunlar
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 18.11.2015
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Toplumun yaşayış biçimi, gelenekleri, inançları o toplumun kültürünü oluşturur. Bu duygu ve düşünce hazinesi dil kalıbına dökülür; dil aracılığıyla yerden yere, kuşaktan kuşağa aktarılır. İnsan hayatının doğal bir parçası olan dil, toplum yaşamının da en önemli yansımasıdır. Toplumun meydana getirdiği kültür ürünleri dildeki karşılığını kısa bir süre içerisinde bulmakta, dil ve kültür özdeş bir konuma gelmektedir. Kültür, dile kavramlar kazandırırken dil de kültürün taşınması işlevini görmektedir. Her toplum dilini ve kültürünü yüzyıllar boyunca yoğurur. Bu süreçte kullanılan dil; akan bir nehrin içinden geçtiği her topraktan bazı unsurlar alması gibi, o toplumu oluşturan bireylerin kendi aralarında veya siyasi iktidarla olan iletişimlerinde kullandığı değişken sözcüklerle, o yöreye has bir kimliğe bürünür. Oluşan bu yeni kimlik de, dönemin yazılı kaynakları tarafından kalıcı bir kayıt altına alınır. Kültürün tarihsel gelişiminin eserlere yansıması bağlamında yapılan bu çalışma; Cumhuriyetin ilk yıllarında çıkmaya başlayan Sinop Gazetesindeki “Edebi Sütunlar” başlığı altında yazılmış “mensure” ve “şiir”lerin biçim ve muhteva yönüyle değerlendirilmesini amaçlamaktadır. Çalışmanın sonuna eklenen kronolojik indeks; gazetenin edebi metin yönüyle zenginliğini ortaya koyduğu gibi, bilimsel dikkatlere sunulan bu gazete hakkında bilgi sahibi olmak isteyen araştırmacılara da kaynak oluşturacaktır.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF