image.jpg

Derginin Adı: Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim
Cilt: 2015/1
Sayı: 2
Makale Başlık: Geleneksel Empirist Bilgi Kuramı ve Mantıksal Empirizm Açısından Mantık
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 18.11.2015
Okunma Sayısı: 2
Makale Özeti: Bu araştırmada emprist akımın mantık anlayışı konu edilmektedir. İnsan bilgisinin temel kaynağının deneyden geldiği düşüncesinde olan empirist geleneğin klasik ve modern görünümleriyle, genel olarak mantık ve mantık ilkeleri konusuna nasıl yaklaştığı tartışılmaktadır. 18. yüzyıl İngiliz Empiristleri’nin görüşleri ile 20. yüzyılda empirizmin modern görünümü olarak ortaya çıkan mantıksal empirizmin görüşleri karşılaştırılmaktadır ve çalışma bu iki empirist gelenek ile sınırlandırılmıştır. Bireye, onun aklına ve deneyimlerine duyulan sonsuz güven 18. yüzyıl aydınlanma çağının en belirgin özelliklerindendir. İlk bölümde 18.yüzyıl filozoflarından Locke, Berkley ve Hume'un düşüncelerine yer verilerek geleneksel empirizmin örnekleri tartışılmaktadır. Çalışmanın ikinci bölümünde empiristler için genellikle bir sorun teşkil eden matematiksel bilginin kaynağı konusunda bir çözüm önerdiği düşünülen Kant'ın bilgi kuramından söz edilmektedir. Ardından 20. yüzyılda mantıksal empirizmin Carnap, Wittgenstein ve Ayer gibi önemli temsilcilerinin görüşlerinden söz edilmektedir. Son tahlilde klasik ve modern empirist geleneği birbirinden ayıran en temel farklılığın ise mantık ve mantık ilkelerini ele alış biçimleri olduğu üzerinde durulmaktadır.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF