image.jpg

Derginin Adı: Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim
Cilt: 2015/1
Sayı: 1
Makale Başlık: 7.Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilimleri Dersi Performans Görevlerine İlişkin Tutumlarını Etkileyen Değişkenler
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 18.11.2015
Okunma Sayısı: 3
Makale Özeti: Ülkemizde bilim ve teknolojideki gelişmelere paralel olarak fen bilimleri dersi öğretim programlarında da değişiklikler meydana gelmiştir. Eğitim programlarında meydana gelen değişiklikler ölçme değerlendirme sürecine de yeni bir anlayış getirmiştir. Alternatif ölçme değerlendirme teknikleri olarak adlandırılan bu teknikler geleneksel tekniklerden farklı olarak öğrencinin başarısını sadece sonuç odaklı değerlendirmeyip, süreci de ön plana çıkarmaktadır. Bu araştırmada, alternatif ölçme değerlendirme teknikleri arasında yer alan, süreç ve ürünün birlikte değerlendirilmesi anlayışına dayanan performans görevleri ele alınmıştır. Çalışmada, öğrencilerin fen bilimleri dersindeki performans görevlerine ilişkin tutumlarını etkileyen değişkenleri belirlemek amaçlanmıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak, Kumandaş (2008) tarafından geliştirilen Kişisel Bilgiler Anketi ve Fen Bilimleri Dersi Performans Görevlerine Yönelik Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Anket aracılığıyla öğrencilerin demografik bilgileri ile performans görevlerini yaparken nasıl bir süreç izlediklerine, ne tür olanaklara sahip olduklarına dair bilgiler toplanmıştır. Araştırma ilişkisel tarama modeline göre dizayn edilmiştir. Araştırmanın örneklemini 2013-2014 eğitim öğretim yılı Tokat ilinde 7.sınıfa devam eden 147 ortaokul öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırma sonucunda öğrencilerin fen bilimleri dersi performans görevlerine ilişkin tutumlarında etkili olan değişkenlerin; anne mesleği, cinsiyet, televizyon izleme alışkanlığı, internet ve ders kitaplarını kaynak olarak kullanma olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca öğrencilerin performans görevini yapmaktan en çok hoşlandıkları dersin de fen bilimleri dersi olduğu calışmada elde edilen sonuçlar arasındadır.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF