image.jpg

Derginin Adı: Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim
Cilt: 2015/1
Sayı: 1
Makale Başlık: Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bilgisayar Yeterlilik Düzeylerinin ve Eğitimde Teknoloji Kullanımına Yönelik Algılarının Belirlenmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 18.11.2015
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Günümüzde çok hızlı gelişim gösteren bilişim teknolojilerin eğitim sürecinde etkin kullanılması, eğitim-öğretim etkinliklerinin daha verimli hale getirilmesi açısından çok önemlidir. Bilişim Teknolojileri, 2005 yılından beri yapılandırmacı yaklaşımın temel alındığı eğitim sistemimizde öğretmenlerin, öğrencinin öğrenmesine rehberlik etmesindeki en önemli yardımcısıdır. Bu çalışma öğretmen adaylarının teknolojiye karşı tutumlarını ve bilişim teknolojileri konusunda kendilerini ne kadar yeterli gördüklerini farklı değişkenler açısından belirlemek amacıyla yapılmıştır. Çalışmada TINMAZ (2004) tarafından geliştirilen Teknoloji Algı Ölçeği (T.A.Ö.) ve Algılanan Bilgisayar Yeterlilik Ölçeği (A.B.Y.Ö.) kullanılmıştır. Çalışmada dört adet bağımsız değişken (cinsiyet, sınıf düzeyi, bilgisayara sahip olma, internete sahip olma) ve iki adet bağımlı değişken (algılanan bilgisayar yeterlilik düzeyi ve teknolojik algı) bulunmaktadır. Çalışma 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında Mersin Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümünde 1. ve 2. öğretimde okuyan toplam 360 öğrenci ile yapılmıştır. Çalışma sonucunda öğretmen adaylarının kendilerini bilgisayar yeterliliği bakımından orta düzeyde gördükleri ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca öğretmen adaylarının eğitimde teknoloji kullanımına yönelik algılarının yeterli düzeyde olduğu gözlenmiştir. Öğretmen adaylarının çoğunda, bilgisayar yeterlilik ortalaması yüksek çıkanların, teknolojik algı ortalamaları da yüksek çıkmıştır.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF