image.jpg

Derginin Adı: Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2015/16
Sayı: 2
Makale Başlık: Fen Bilimleri Dersi Öğrenme Ortamlarının Yapılandırmacı Özellikler Açısından Değerlendirilmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Evaluation of Learning Environment of Science Course in Terms of Constructivist Properties
Makale Eklenme Tarihi: 2.10.2015
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Bu çalışmanın amacı, ortaokul Fen bilimleri dersindeki sınıf ortamının ne derece yapılandırmacı sınıf özeliklerine sahip olduğunu araştırmaktır. Bu çalışma nicel araştırma desenlerinden tarama yöntemiyle yapılmıştır. Çalışmanın örneklemi, 2014-2015 öğretim yılında Kayseri ilinde bulunan ve rastgele örnekleme yöntemiyle seçilen ortaokullarda okuyan, 5.-8. sınıf seviyesindeki, yaşları 10-15 arasında değişen 621 öğrenciyi kapsamaktadır. Çalışmada Bonk, Oyer ve Medury (1995) tarafından geliştirilmiş olan ve Dündar`ın 2008 yılında Türkçeye uyarladığı “Sosyal Yapılandırmacılık ve Aktif Öğrenme Ortamları Ölçeği”nin öğrenciler için tercih edilen durum formu Fen bilimleri dersine uyarlanılarak kullanılmıştır. Toplanan veriler SPSS 20 paket programı ile analiz edilmiş ve verilerin çözümlenmesinde, betimsel analiz tekniğinden yararlanılmıştır. Çalışmanın sonuçları, öğrencilerin çoğunluğunun sınıflarının özeliklerini yapılandırmacı nitelikte algıladıklarını göstermiştir. Elde edilen sonuçlardan yola çıkılarak, yapılandırmacı öğrenme ortamlarında işbirlikli, yaşamla ilgili, öğrenci merkezli ve farklı bakış açılarına yer veren etkinlikler, öğrenenleri aynı zamanda düşünmeye de sevk edecek biçimde tasarlanmalıdır şeklinde önerilerde bulunulmuştur.
Alternatif Dilde Özet: The purpose of this study was to investigate to what extent that elementary science classroom environments have characteristics of constructivist classrooms. Design of this study was the survey one of the quantitative research methods. Participants of this study were selected via random sampling methods. Participants were Kayseri province and were consisted of 621 5th, 6th, 7th, and 8th grade students in the 2014-2015 academic year. In this research “Social Constructivism and Active Learning Environment Scale” was used as an instrument. Preferred situation form by developed Bonk, Oyer, and Medury (1995) of this scale has been translated into Turkish by Dundar (2008). Data analysis was conducted using SPSS packet program (frequency analysis and descriptive analysis). Results showed that many students perceived as contructivist their science classroom environments.

PDF Formatında İndir

Download PDF