image.jpg

Derginin Adı: Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2015/16
Sayı: 2
Makale Başlık: İlkokul 4. Sınıf Matematik Dersi “Kesirler” Konusunun Öğretiminde Öğretmenin Yardımcı Kitap Kullanımının Öğrenci Başarısı Üzerindeki Etkisi
Makale Alternatif Dilde Başlık: The Impact Of The Use Of The Supplementary Book On Teaching Fractions Subject On The 4thGrade Primary School Math Class Student Achievement
Makale Eklenme Tarihi: 2.10.2015
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Bu araştırma ilkokul 4. sınıf matematik dersi “kesirler” konusunun işlenişinde öğretmenin yardımcı kitap kullanmasının öğrenci başarısına nasıl bir etkisi olacağını ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Araştırma modeli “ön-test son-test kontrol gruplu” deneysel modele göre desenlenmiştir. Araştırma, 2012-2013 yılında Van ilinin merkez ilçesinde bulunan bir devlet okulunda yapılmıştır. Deney grubundan 31, kontrol grubundan da 31 olmak üzere, toplam 62 öğrenci araştırmaya katılmıştır. Araştırmacı tarafından geliştirilen 20 maddelik Ön-Bilgi Matematik testi ile önce öğrencilerin matematik dersi ön bilgileri ölçülmüştür. Ardından yine araştırmacı tarafından geliştirilen ve yine 20 çoktan seçmeli sorudan oluşan konu başarı testi gruplara, öğretimler öncesinde ön-test, 16 saatlik öğretim sonrasında son-test, son-testten 2 ay sonra ise kalıcılık testi olarak uygulanmıştır. Araştırmanın bulgularına göre, yardımcı kitap kullanılarak ders işlenen deney grubunun akademik başarısının, ders kitabıyla öğretim gören kontrol grubunun başarısından daha fazla arttığı görülmüştür. Kalıcılık üzerinde ise yine yardımcı kitap destekli öğretimin ders kitabına dayalı öğretime göre daha etkili olduğu ortaya çıkmıştır.
Alternatif Dilde Özet: This study is made to prove the impact of teachers using supplementary book while teaching “the fractions” subject to the primary school 4th grade classes. Research model was arranged according to pre-test and post-test with control group experimental method. Study was made in a government school in 2012-2013 in the center of Van. 31 in experiment group, 31 in control group, totally 62 students attended to the research. The prior knowledge of math of the students was measured with the 20 items pre-test developed by the researcher. Later 20 items of multiple choice achievement test was carried out to the groups as a pre-test before the teaching, a post-test after 16 hours of teaching and a permanence test two months later than the post-test. According to the findings of the research; the academic success of the experiment group was more than control group.

PDF Formatında İndir

Download PDF