image.jpg

Derginin Adı: Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2015/16
Sayı: 2
Makale Başlık: Ortaokul Öğrencilerinin Doğaya İlişkin Metaforları
Makale Alternatif Dilde Başlık: Metaphors Regarding to Nature of Middle School Students
Makale Eklenme Tarihi: 2.10.2015
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Araştırmada ortaokul öğrencilerinin “doğa” kavramına ilişkin sahip oldukları algıların metaforlar aracılığıyla belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma 2012–2013 öğretim yılında Burdur ilindeki farklı ortaokullarda öğrenim görmekte olan 238 öğrenciyle yürütülmüştür. Çalışma grubunda yer alan öğrencilerin 26’sı 5. sınıfta, 36’sı 6. sınıfta, 83’ü 7. sınıfta, 93’ü 8. sınıfta öğrenim görmektedir. Öğrencilerin 127’si kız, 111’i erkektir. Bu araştırmada nitel araştırma desenlerinden olgubilim kullanılmıştır. Verilerin toplanması, analizi ve yorumlanmasında nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Öğrencilerin doğa kavramına yönelik ne tür algılamalara sahip olduklarını ortaya çıkarmak için ‘‘Doğa … gibidir; Çünkü … ’’ cümlesini tamamlamaları istenmiştir. Veriler içerik analiz tekniğiyle çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre 238 ortaokul öğrencisi 75 adet metafor üretmiştir. Bu metaforlar analiz edildiğinde ortak özelliklere sahip 9 kategoride toplandığı belirlenmiştir.
Alternatif Dilde Özet: This research aims to determine the perception of secondary school students about nature by using metaphors. This research was performed with 238 students from different secondary schools of Burdur during education term 2012-2013. In this research 26 students are 5th grade, 36 students are 6th grade, 83 students are 7th grade and 93 students are 8th grade. 127 of the students are female and 111 students are male. Phenomenology, which is a sort of qualitative analysis, is used in this research. Also qualitative analysis is used throughout gathering, analyzing and interpretation of data. Students were asked to complete sentences like “Nature is like… because…” in order to reveal their comprehension about nature. Data was analyzed by using content analysis method. According to the results of this analysis 238 secondary school students produced 75 metaphors. As these metaphors were analyzed it has shown that they gather in 9 categories with common skills.

PDF Formatında İndir

Download PDF