image.jpg

Derginin Adı: Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2015/16
Sayı: 2
Makale Başlık: Öğretmenlerin Karara Katılımı ve İş Doyumu Arasındaki İlişki
Makale Alternatif Dilde Başlık: The Relationship Between Participation in Decision-Making of Teachers and Job Satisfaction
Makale Eklenme Tarihi: 2.10.2015
Okunma Sayısı: 2
Makale Özeti: İlişkisel tarama modelinde olan bu araştırmanın amacı, yönetici ve öğretmenlerin iş doyumlarını, karara katılma düzeylerini ve bu iki kavram arasındaki ilişki ile bu kavramların bazı değişkenlere göre anlamlı ilişki gösterip göstermediğini incelemektir. Araştırmanın evrenini 2012-2013 eğitim öğretim yılında Diyarbakır il merkezinde bulunan ilkokul, ortaokul ve liselerde görev yapan öğretmenler oluşturmaktadır. Örneklemini ise, bu evrenden tesadüfi örnekleme yolu ile seçilen ilkokul, ortaokul ve liselerden 159 sınıf öğretmeni ve 220 branş öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada karara katılım ölçeği ve iş doyum ölçeği olmak üzere iki farklı ölçek kullanılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre, yönetici ve öğretmenlerin yönetimsel kararlara katılım ve iş doyumu düzeyleri orta, eğitimsel kararlara katılım düzeyleri yüksek bulunmuştur. İş doyumu ile eğitimsel kararlara katılım boyutu ve iş doyumu ile yönetimsel kararlara katılım boyutu arasında pozitif ve orta düzeyde bir ilişki vardır. Katılımcıların kararlara katılımları, iş doyumlarını ,41 oranında etkilemektedir.
Alternatif Dilde Özet: The purpose of this research designing according to relational screening model, is to find out the administrators and teachers’ job satisfaction and participation in decision-making levels, in addition to find out the correlation between these two concepts. The research sample compose of 359 administrators and teachers which are working primary, secondary and high schools in Diyarbakır province choosing randomize cluster sampling method. As a means of data collections; participation in decision-making scale and job satisfaction scale was used. According to the findings obtained as a result of the study; administrators and teachers’ participation in administrative decision-making and job satisfaction levels are middle, participation in educational decision-making is high. There are positive and middle level relationship between job satisfaction participation in educational decision-making, job satisfaction and participation in administrative decision-making. According to the result administrators and teachers’ participation in decision-making affects their job satisfaction about 41 percent.

PDF Formatında İndir

Download PDF