image.jpg

Derginin Adı: Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2015/16
Sayı: 2
Makale Başlık: Ortaokul Beşinci ve Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Matematik Hakkındaki İnanç ve Tutumlarının Nitel ve Nicel Analizi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Analysis of Fifth and Sixth Grade Students’ Beliefs and Attitudes about Mathematics by Qualitative and Quantitative Methods
Makale Eklenme Tarihi: 2.10.2015
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Bu araştırmada, beşinci ve altıncı sınıf öğrencilerinin matematik hakkındaki inançları ile matematik dersine yönelik tutumlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, araştırmaya katılan toplam 274 öğrencinin matematik dersine yönelik tutum ölçeğine ve matematiğe yönelik inançlarının anlaşılabilmesi amacıyla kendilerine yöneltilen 4 açık uçlu soruya vermiş oldukları cevaplar betimsel istatistikler kullanılarak incelenmiştir. Araştırmanın sonucunda, öğrencilerin büyük çoğunluğunun matematik ve matematik dersi hakkında olumlu inanca sahip olduğu, matematiğin gelecekte kendileri için yararlı olduğunu düşündüğü, matematik dersini alma konusunda istekli olduğu anlaşılmıştır. Öğrencilerin birçoğunun matematik dersine yönelik tutumlarının gelişmeye ihtiyacı olduğu görülmüştür. Ayrıca, öğrencilerin matematik dersine yönelik tutumlarının sınıf düzeylerine göre anlamlı düzeyde farklılaşmadığı açıklanmıştır.
Alternatif Dilde Özet: The purpose of this study is to examine the beliefs about mathematics and attitudes towards mathematics course of fifth and sixth grade students. The responses of 274 students given to attitudes towards mathematics course instrument and 4 open-ended research questions related to the beliefs about mathematics were analyzed by descriptive statistics. In conclusion, the results reveal that majority of these students have positive beliefs about mathematics and mathematics course, think that mathematics is useful for themselves in the future, are willing to take mathematics course. Research findings indicate that most of the students’ attitudes towards mathematics course need to develop. Besides, it has been exerted that there is not a significant difference between attitudes towards mathematics of fifth and sixth grade students.

PDF Formatında İndir

Download PDF