image.jpg

Derginin Adı: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2013/10
Sayı: 1
Makale Başlık: DEMOGRAFİK VE DUYUŞSAL DEĞİŞKENLERİN ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERSİ BAŞARISINI YORDAMA GÜCÜ
Makale Alternatif Dilde Başlık: THE PREDICTIVE POWER OF DEMOGRAPHIC AND AFFECTIVE VARIABLES FOR MEASUREMENT AND EVALUATION COURSE PERFORMANCE
Makale Eklenme Tarihi: 24.12.2014
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bu araştırmanın amacı, 2011-2012 eğitim-öğretim yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi’nde öğretmenlik programlarına devam eden ölçme ve değerlendirme dersi almış 221 dördüncü sınıf öğrencisinin ölçme ve değerlendirme dersine yönelik tutumları, öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları ve öğretmenliğe ilişkin öz yeterlik algıları ile ölçme ve değerlendirme dersi başarıları arasındaki ilişkilerinin incelenerek, bu değişkenlerin öğrencilerin ölçme ve değerlendirme dersi başarılarını yordama gücünü belirlemektir. Araştırma, korelasyonel araştırma modelinde nicel bir çalışmadır. Araştırmanın genel amacı doğrultusunda yordayıcı değişkenlerin yordanan değişkenler ile ilişkisi korelasyon ve regresyon analizi teknikleri kullanılarak incelenmiştir. Yapılan analizler sonucunda öğretmen adaylarının ölçme ve değerlendirme dersi başarılarını cinsiyet ve baba eğitim durumu değişkenlerinin yordadığı sonucuna ulaşılmıştır.
Alternatif Dilde Özet: The aim of this study, which was carried out with 221 senior students attended measurement and evaluation course in 2011-2012 academic year at the Faculty of Educational Sciences at Ankara University, is to explore the attitude towards measurement and evaluation course, the attitude towards teaching profession and the self-efficacy perceptions of teaching, to determine their correlations with the achievement in measurement and evaluation course and also to find out the variables predicting the achievement in measurement and evaluation course. This is a quantitative correlational research. In accordance with the main purpose of this research, the relationship between the predictor variables and the criterion (predicted) variables were analysed through correlational and regression analysis techniques. As a result of the research, it has been found out that the variables of gender and father’s educational status are the significant predictors of achivement in measurement and evaluation course for the preservice teachers.

PDF Formatında İndir

Download PDF