image.jpg

Derginin Adı: Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2013/33
Sayı: 2
Makale Başlık: Biyoloji Öğretmen Adaylarının “Enzim” Konusundaki Bilişsel Yapılarının Belirlenmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Determining Biology Student Teachers’ Cognitive Structure on the Concept of “Enzyme”
Makale Eklenme Tarihi: 3.3.2014
Okunma Sayısı: 3
Makale Özeti: Bu çalışmanın amacı, biyoloji öğretmen adaylarının enzim ile ilgili kavramsal çatılarını belirleyerek bilişsel yapılarını tespit etmektir. Bu çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Veriler toplam 40 biyoloji öğretmen adayının katılımıyla toplanmıştır. Verilerin toplanmasında bağımsız kelime ilişkilendirme testi ve çizme-yazma tekniği kullanılmıştır. Elde edilen veriler içerik analizine göre düzenlenmiştir. Araştırma sonunda veriler toplam 7 kategori altında toplanmıştır (enzimin yapısal özelliği, enzimin tanımı ve özellikleri, enzimin gerekliliği, enzimin çalışma modeli, enzimin çalışmasını etkileyen faktörler, enzimin görevleri ve enzim çeşitleri). Ayrıca enzimle ilgili bazı alternatif kavramlara sahip oldukları da belirlenmiştir.
Alternatif Dilde Özet: The current study aims to determine biology student teachers’ cognitive structure on the concept of "enzymes" through revealing their conceptual structure. Qualitative research method was applied in this study. The data were collected from 40 biology student teachers. The free word-association test and the drawing-writing technique were used as data collection instruments. The data collected were subject to content analysis. The data collected through the study were divided into 7 categories (the structural properties of the enzyme, the definition and properties of the enzyme, the necessity of the enzyme, the working model of the enzyme, factors affecting operation of the enzyme, the tasks of enzyme and enzyme variants).Moreover, it was determined that they had some alternative concepts about enzyme.

PDF Formatında İndir

Download PDF