image.jpg

Derginin Adı: Uluslararası Eğitim Spektrumu Dergisi
Cilt: 2020/1
Sayı: 1
Makale Başlık: İNGİLİZCE ÖĞRETMENLERİNİN “ÇOCUKLARA YABANCI DİL ÖĞRETİMİ” DERSİ MÜFREDATI İÇİN EN ÇOK TERCİH ETTİKLERİ KONULAR
Makale Alternatif Dilde Başlık: EFL TEACHERS’ MOST PREFERRED TOPICS FOR THE SYLLABUS OF THE COURSE “TEACHING ENGLISH TO YOUNG LEARNERS
Makale Eklenme Tarihi: 31.3.2020
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: “Çocuklara İngilizce Öğretimi” dersi her zaman İngilizce Öğretmenliği programlarının en önemli derslerinden biri olmuştur. 2018-2019 Akademik yılında uygulamaya başlayan yeni İngilizce Öğretmenliği Lisans programı ile, Yüksek Öğretim Kurulu, bu dersin ders saatlerini iki saati teorik ve iki saati pratik olmak üzere 4 saatten, sadece teorik konuları içerecek olan 3 saate düşürdü. Ders artık teorik konuları kapsayacağı için, bu çalışma bu derste öğretilecek en çok tercih edilen konuları belirlemeyi amaçlamaktadır. Çalışmada keşfedici sıralı karma yöntemden yararlanılmıştır. Çalışmanın anketini oluşturmak için, araştırmanın nitel kısmında 42 devlet üniversitesinin İngilizce Öğretmenliği öğretim programları içerik analizi yoluyla incelenmiştir. Ardından, frekans tabloları ve konular oluşturulmuş, alanında iki uzmanla görüşme yaptıktan sonra 51 temel konuya sekiz konu daha eklenmiştir. Son olarak, ankete ilişkin konuların son tablosu oluşturulmuş ve anket Google Formlarında düzenlenmiştir. Araştırmanın nicel kısmında, veri Türkiye'nin farklı şehirlerinden 266 öğretmen, öğretmen eğitimcisi ve öğretmen adaylarından toplanmıştır. Bu çalışmanın bulguları, katılımcıların görsel öğeler, oyunlar ve şarkılar kullanmanın, çocukların konuşma becerilerini geliştirmenin ve çocukları ve özelliklerini tanımlamanın, Çocuklara İngilizce Öğretimi için en önemli konular olduğunu düşündüğünü göstermiştir. Katılımcıların çalışma durumu, konu başlıkları tercihlerinde bazı önemli farklılıklar ortaya çıkarsa da, öğretmenlik deneyimleri açısından tercihlerinde anlamlı farklılıklar bulunmamıştır.
Alternatif Dilde Özet: The course “Teaching English to Young Learners” has always been one of the most important courses of the ELT programs. Together with the new ELT Program introduced in 2018-2019 academic year, Council of Higher Education changed the course hours from two hours practical and two hours theoretical to three hours which will basically deal with theoretical issues. As the course will cover some theoretical issues, this study aims to determine the most preferred topics to be taught in this course. The study follows mixed-methods sequential exploratory research design procedures. To form the questionnaire, ELT curriculums of 42 state universities were content analysed in the qualitative part of the study. Then, frequency tables and topics were composed. Eight topics were added to the 51 main topics after having an interview with two experts in the field. Lastly, the final table of topics for the questionnaire was formed and the questionnaire was created in Google Forms. In the quantitative part of the study, the data has been collected from 266 teachers, teacher educators and pre-service teachers from different cities of Turkey. The findings of this study showed that the participants think using visual items, games and songs, developing children’s speaking skill and defining young learners and their characteristics are the most important topics for Teaching English to Young Learners. While participants’ work status revealed some significant differences in their topic preferences, there were no significant differences in terms of their teaching experience.

PDF Formatında İndir

Download PDF