image.jpg

Derginin Adı: Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi
Cilt: 2019/7
Sayı: 2
Makale Başlık: Fen Bilimleri, Matematik ve Sınıf Öğretmen Adaylarının FeTeMM Öğretimine İlişkin Yönelimleri
Makale Alternatif Dilde Başlık: Science, Mathematics and Primary Pre-service Teachers’ Intention on STEM Teaching
Makale Eklenme Tarihi: 9.12.2019
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Bu araştırmada öğretmen adaylarının entegre FeTeMM öğretimi yönelim düzeylerinin okudukları üniversite, anabilim dalı ve cinsiyet değişkenlerine göre değişip değişmediğini incelemek amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Türkiye’deki üç üniversitenin eğitim fakülteleri fen bilimleri, sınıf ve matematik eğitimi anabilim dalı 4. sınıflarında öğrenim gören 516 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmaya katılan öğretmen adaylarına Lin ve Williams (2016) tarafından geliştirilen, Hacıömeroğlu ve Bulut (2016) tarafından Türkçe’ye uyarlanan “Entegre FeTeMM Öğretimi Yönelim Ölçeği” uygulanmıştır. Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının FeTeMM öğretimi yönelim düzeylerinin genel olarak olumlu olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Üniversite değişkeni bakımından incelendiğinde genel olarak bir fark görülmezken ölçekten elde edilen toplam ortalama puanlar arasındaki fark istatistiksel olarak ölçeğin sadece bir alt boyutu için anlamlı bulunmuştur. Bölümlerine göre incelendiğinde Fen Bilimleri öğretmen adaylarının diğer bölümlere göre yönelimlerinin yüksek olduğu görülmektedir. Cinsiyet değişkenine bakıldığında ise ölçekten elde edilen ortalama puanlar açısından kadınlar lehine anlamlı bir fark söz konusudur.
Alternatif Dilde Özet: This study aims at examining science, mathematics and primary pre-service teachers' integrative STEM intentions according to different variables such as gender, department and university. In this quantitative study, data were gathered from 516 teacher candidates in the 4th year of science, mathematics and primary department in 2016-2017 academic year at the faculties education at three universities in Turkey. Method in this quantitative study, survey method was utilized. The data collection instrument used in the study was the Integrative STEM Teaching Intention Questionnaire was developed by Lin and Williams (2016) and was adapted Turkish by Hacıömeroğlu and Bulut (2016). Results of the study revealed that pre-service teachers' integrative STEM intentions were positive in general. When examined in terms of university variables, the difference between the total average scores obtained from the scale was statistically non significant. In term of department and gender variables the difference between the total average scores obtained from the scale was statistically significant in favor of science teacher candidates and women participants.

PDF Formatında İndir

Download PDF