image.jpg

Derginin Adı: Beden Eğitimi ve Spor Araştırmaları Dergisi
Cilt: 2018/1
Sayı: 1
Makale Başlık: Beden eğitimi ve spor derslerinde alternatif ölçme-değerlendirme yöntemlerinin kullanılmasına ilişkin öğretmen görüşlerinin incelenmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Research on The Teachers’ Views About The Use of Alternative Assessment and Evaluation Methods for Physical Education And Sports Courses
Makale Eklenme Tarihi: 1.4.2018
Okunma Sayısı: 5
Makale Özeti: Bu araştırma ile ortaokullarda görev yapan Beden Eğitimi öğretmenlerinin alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemlerini kullanma sıklıkları ile bu yöntemlere yönelik görüşlerinin saptanması ve öğretmenlerin bazı demografik özelliklerine göre farklılaşma durumlarının tespit edilmesi amaçlanmıştır. Araştırma tarama modeline göre tasarlanmış, nicel ve nitel veri toplama tekniklerinden yararlanılmıştır. Araştırmanın örneklemini, 2014–2015 Eğitim-Öğretim yılında İstanbul ilindeki devlet ve özel ortaokullarında görev yapan 257 Beden Eğitimi öğretmeni oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında: Kılıç (2013) 'a ait olan “otantik ölçme ve değerlendirme araçlarına yönelik kullanma sıklığı anketi” ile “yarı yapılandırılmış görüşme formu” kullanılmıştır. Elde edilen verilere göre; Beden Eğitimi öğretmenlerinin genel olarak alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemlerini kullanma sıklıkları arasında hizmet içi eğitim alma durumuna göre anlamlı farklılıklar vardır. Beden Eğitimi öğretmenleri en sık “gösteri” yöntemini daha sonra ise sıra ile “performans değerlendirme, gözlem, kontrol listesi, dereceleme ölçeği ve görüşme” yöntemlerini diğer alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemlerine göre daha sık kullandıklarını belirtmişlerdir. Ayrıca Beden Eğitimi öğretmenleri sıklıkla kullandıkları alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemlerini sırasıyla performans değerlendirme, kontrol listesi, gösteri ve dereceleme ölçeği, gözlem, Görüşme, grup değerlendirme, akran değerlendirme ve öz değerlendirme, proje, rubrik ve drama olarak belirtmişlerdir. Beden Eğitimi öğretmenlerinin birçoğuna göre alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin uygulanmasında yaşanan en büyük zorluk; zaman yetersizliği yaşamalarıdır.
Alternatif Dilde Özet: The purpose of this research was to determine the frequency of using alternative assessment and evaluation methods of the physical education teachers working in secondary schools and to determine their opinions about these methods, according to some demographic characteristics of teachers. Quantitative and qualitative data collection techniques, designed according to the research screening model, were utilized. The sample of the research was composed of 257 physical education teachers working in the state and private secondary schools in İstanbul province in 2014-2015 academic year. In the collection of the data: "authentic assessment and evaluation tools usage frequency survey" and "semi-structured interview questions" were used. According to the obtained data; there are significant differences in the frequency of physical education teachers’ usage of alternative assessment and evaluation methods based on the level of in-service training, which they have attended. It was observed that demonstration was the most frequently used method, then respectively, performance evaluation, observation, control list, grading scale, and interview were the frequently used by physical education teachers compared to other alternative assessment and evaluation methods. Besides, physical education teachers indicated the alternative assessment and evaluation methods which they widely used respectively as control list, demonstration and grading scale, observation, interview, group evaluation, peer-evaluation, and self-evaluation, project, rubric, and drama. According to most of the physical education teachers, the greatest challenge was time insufficiency in implementing alternative assessment and evaluation methods

PDF Formatında İndir

Download PDF