image.jpg

Derginin Adı: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi
Cilt: 2018/19
Sayı: 1
Makale Başlık: İşitme Yetersizliği Olan Öğrencilerin Eğitimlerinde Bilgisayar Destekli Kelime Öğretim Materyali Kullanımının İncelenmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Examination of the Use of Computer Aided Word Teaching Material for the Education of Students with Hearing Impairment
Makale Eklenme Tarihi: 9.3.2018
Okunma Sayısı: 2
Makale Özeti: Bu çalışmada, işitme yetersizliği olan öğrenciler için Mayer’in (2001) Türetimci Çoklu Ortam Öğrenme Kuramı’na dayalı bilgisayar destekli bir kelime öğretim materyalinin geliştirilmesi, uygulanması ve materyalin öğrencilere katkısının öğretmen görüşleriyle incelenmesi amaçlanmıştır. Bunun yanında öğretmenlerden alınan görüşlerle işitme engelli okullarında yaşanan sorunlara ve çözüm önerilerine yer verilmiştir. Çalışma, Doğu Anadolu Bölgesi’nde bulunan bir İşitme Engelliler Ortaokulu’nda öğrenim gören 27 öğrenci ve okulda görev yapan 14 öğretmen ile yürütülmüştür. Araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim (fenomenoloji) yöntemi kullanılmıştır. Geliştirilen kelime öğretim materyali sınıflarda akıllı tahta aracılığıyla ve öğretmen gözetiminde sekiz hafta boyunca haftada bir ders saati olarak öğrencilerin kullanımına sunulmuştur. Elde edilen bulgular değerlendirildiğinde, geliştirilen kelime öğretim materyalinin öğrencilerin kelime bilgisini ve derse katılımını arttırdığı, okuduğunu anlamasını ve bilgiye ulaşmasını kolaylaştırdığı gibi olumlu sonuçlar ortaya çıkmıştır. Ayrıca araştırma sonucunda, öğrencilerin kelime öğrenmede yaşadıkları güçlüklerin çözümüne yönelik olarak bilişim teknolojilerinden yararlanılarak hazırlanacak görsel yönden zengin ve etkileşimli materyallerin kullanımı önerilmektedir.
Alternatif Dilde Özet: In this study, it was aimed to develop and apply a vocabulary teaching material based on Mayer's Cognitive Theory of Multimedia Learning for the students with hearing impairment and to examine the effect of the material on the students via the observations of the teachers. In addition to this, considering the opinions of the teachers, the problems experienced in the schools for the students with hearing impairment and the solutions for these problems are presented. The study was conducted with 27 students in the Secondary School for Students with Hearing Impairment in Eastern Anatolia and 14 teachers in the school. In the study, phenomenology method which is one of qualitative research methods was used. The developed vocabulary teaching material was presented to students in the classrooms via intelligent boards and under the supervision of the teachers for eight weeks as an hour per week. When the findings were evaluated, it was observed that the vocabulary teaching material developed increased the vocabulary of the students and participation in the lessons, facilitated reading comprehension and to access information and the application yielded positive results. Also, at the end of the study, the study suggests the use of visually enriched and interactive materials that will be prepared by using information technology to solve the learning difficulties experienced by the students with hearing impairment.

PDF Formatında İndir

Download PDF