image.jpg

Derginin Adı: Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi
Cilt: 2017/1
Sayı: 1
Makale Başlık: Resimli hikaye kitaplarında yer alan oyuncakların incelenmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 2.11.2017
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Çocukların inanç ve bakış açılarının gelişiminde onu çevreleyen tüm diğer uyaranlar gibi kitapların da önemi büyüktür. Kitaplarla çocuğa sunulan açık ve alt mesajlar çocuğun dünyaya ilişkin bakış açısı ve duruşunu etkilemektedir. Bu çalışma, 3-6 yaş çocuklara yönelik olarak resimli hikâye kitaplarında resim edilen veya metin içinde gösterilen oyuncakların belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Bu araştırma nitel bir çalışmadır. Nitel araştırma yöntemlerinden İçerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada 200 resimli hikâye kitabı incelenmiş içlerinden oyuncak kavramı bulunan 28 kitap veri setini oluşturmuştur. Araştırma 3-6 yaş resimli öykü kitapları ve 2015 eylül ayından önce yazarın yayınlanan kitaplarıyla sınırlıdır. Araştırmada veri toplama amacıyla literatür taramasında oyuncak kavramı ve türlerinin belirlenmesiyle oluşturulmuştur. Resimler incelendiğinde en fazla temsili oyuncaklara yer verilmiş ve temsili oyuncaklardan dolgu oyuncaklara yer verilmiştir. Dolgu oyuncaklarda daha çok hayvanları simgeleyen oyuncaklar yer almıştır. Ayrıca daha çok kahramanlar arasında daha çok kızlar tarafından oynandığına rastlanmıştır. Yer değiştirme oyuncaklarında verilen örneklere bakıldığında erkek çocuklar tarafından kullanıldığı resimlendirilmiştir.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF