image.jpg

Derginin Adı: Journal of Computer and Education Research
Cilt: 2016/4
Sayı: 8
Makale Başlık: Eleştirel Düşünme ve Empatik Eğilim İlişkisi: Beden Eğitimi Öğretmeni Adayları Örneği
Makale Alternatif Dilde Başlık: The Relationship between Critical Thinking and Empathic Tendency: The Example of Preservice Physical Education Teachers
Makale Eklenme Tarihi: 10.7.2017
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Bu araştırmanın amacı, beden eğitimi öğretmeni adaylarının eleştirel düşünme ve empatik eğilimlerini bazı değişkenlere göre incelemek ve aralarındaki ilişkiyi belirlemektir. Çalışma grubunu, on üniversitede öğrenim gören toplam 1006 beden eğitimi öğretmeni adayı oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak ‘Kaliforniya Eleştirel Düşünme Eğilimi Ölçeği’ ile ‘Empatik Eğilim Ölçeği’ kullanılmıştır. Araştırma sonuçları, katılımcıların eleştirel düşünme becerilerinin düşük; empatik eğilimlerinin ise orta seviyede olduğunu göstermektedir. Katılımcıların eleştirel düşünme ve empatik eğilimleri cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir şekilde farklılaşmazken; sınıf, anne ve baba eğitim durumu değişkenlerine göre ise anlamlı bir şekilde farklılaşmaktadır.
Alternatif Dilde Özet: The purpose of this study was to examine preservice physical education teachers’ critical thinking skills and empathic tendencies according to some demographic variables, and to determine the relationship between their critical thinking skills and empathic tendencies. The study was conducted on 1006 preservice physical education teachers who were selected from ten universities. In the study, the California Critical Thinking Disposition Inventory and the Empathy Tendency Criteria were administered on the participants as data collection tools. Critical thinking skills of the participants were at the low level and empathic tendencies of the participants were at middle level. Whereas there was no significant difference according to gender, the education level of the parents of the participants and the years of study spent at the university can be said to be determining factors in the critical thinking and empathic skills of the pre-service physical education teachers.

PDF Formatında İndir

Download PDF