image.jpg

Derginin Adı: Uluslararası Multidisipliner Akademik Araştırmalar Dergisi
Cilt: 2016/3
Sayı: 1
Makale Başlık: Futbol Taraftarlarının Fair-Play Anlayışları
Makale Alternatif Dilde Başlık: Fair-Play Understandings of Football Fans
Makale Eklenme Tarihi: 8.01.2017
Okunma Sayısı: 4
Makale Özeti: Bu çalışmamızda, Futbol Taraftarlarının Fair-Play Anlayışlarının demografik bazı değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Futbol taraftarlarının Fair-Play anlayışlarını belirlemek amacıyla bir ölçme aracı gerçekleştirilmiş, geçerlik ve güvenirlik çalışması yapıldıktan sonra, ölçme aracı 889 kişiye uygulanmıştır. Yapılan analiz sonuçlarına göre çıkan bulgularda; futbol taraftarlarının büyük bir kısmının erkek, 18-22 yaş gurubu ve il merkezi doğumlu oldukları, eğitim durumlarına bakıldığında büyük çoğunluğun üniversite ve üstü eğitim düzeyine sahip olduğu, meslekleri incelendiğinde ise çoğunluğun; öğrenci, sabit ve düzenli gelir getiren meslek grubundan olmadığı ve orta gelir düzeyine sahip olduğu belirlenmiştir. Ayrıca araştırmamız bulgularında, kadın taraftarların erkeklere oranla Medyaya ilişkin Fair-Play anlayışlarının daha yüksek olduğu, erkek taraftarların ise Rakip Takıma ilişkin Fair-Play anlayışlarının daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Üniversite ve üstü mezunu olan taraftarların Medyaya ilişkin Fair-Play anlayışlarının diğer eğitim seviyesine sahip taraftarlara oranla daha yüksek olduğu görülmektedir. Üniversite ve üstü mezunu taraftarların Kendi Takımına ilişkin Fair-Play anlayışlarının diğer eğitim seviyesine sahip taraftarlara göre daha yüksek olduğu; Alt gelir düzeyine sahip taraftarların ise Kötü Tezahürat ve Kavga Olaylarına, Kendi Takımına ilişkin Fair-Play anlayışlarının diğer gelir seviyesine sahip taraftarlara oranla daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Çıkan bir başka sonuçta ise; 13-17 yaş gurubu taraftarların Sahaya Yabancı Madde Atma ve Olaylara Karışmaya ilişkin Fair-Play anlayışlarının diğer yaş grubu taraftarlara göre düşük olduğu; Rakip Takıma ilişkin Fair-Play anlayışlarının ise daha yüksek olduğu sonucu bulunmuştur. Görülmektedir ki; ortaya çıkan sonuçların çeşitliliğinin ilgili alan literatürüne önemli katkılar sağlayacağı; yeni ve farklı bilimsel çalışmalara ışık tutacağı düşünülerek bazı önerilerde bulunulmuştur.
Alternatif Dilde Özet: In this study, it is aimed to examine fair play understandings of football fans with in the scope of some demographical variables. A data collection tool was created to determine these fair play understandings of football fans. After the validity and reliability study, this scale was conducted to 889 individuals. According to the analysis results, most of the football fans consist of males at18-22 age group who were born in city centers. When considering their educational status, it was seen that most of the participants are graduate or postgraduate and when considering their professional status, most of the participants do not have a stabilized and regular income from their professions; on the contrary, they have an average income. In addition, the findings of our research show that female fans have more understanding related to media fair play than male fans. On the other hand, male fans were seen to have higher fair play understanding related to guest team. It is understood that fans who have graduate and postgraduate degrees have more fair play understanding related to media fair play than the others who have different educational status. According to the findings, fans who have graduate and undergraduate degrees have more fair play understanding related to the team which they support than the others who have different educational status and fans who have a low income join fights and incidents and have higher fair play understanding related to the team which they support than the others with higher educational status. The results also demonstrate that fans who are at 13-17 age group have less fair play understanding in throwing foreign matters in the field and getting into the incidents than fans who are at older age groups. However, their fair play understanding related to guest team was determined to be higher. It can be seen that the diversity of the obtained results may contribute to literature and initiate new and different scientific research. Therefore, some recommendations were given in the study.

PDF Formatında İndir

Download PDF