image.jpg

Derginin Adı: Uluslararası Multidisipliner Akademik Araştırmalar Dergisi
Cilt: 2015/2
Sayı: 2
Makale Başlık: Bilgisayar Destekli Öğretim Yöntemlerinin Fen Bilgisi Derslerinde Öğrenci Başarısına Etkisi - Bir Literatür Taraması
Makale Alternatif Dilde Başlık: Computer Assisted Learning Methods’ Effects On Students Success During Science Courses - A Literature Search
Makale Eklenme Tarihi: 8.01.2017
Okunma Sayısı: 6
Makale Özeti: Eğitim toplum yaşamının önemli ve vazgeçilmez bir parçasıdır. Toplumların aldıkları eğitim düzeyi ile gelişmişlik seviyeleri arasında doğrusal bir ilişki bulunmaktadır. Bu nedenle toplumsal gelişimin sağlanmasında insanlara sunulan eğitim hizmetlerinin kalitesi oldukça önemlidir. Son yıllarda insan hayatının her alanına girmiş olan teknolojik unsurlar eğitim ortamında da kullanılmaya başlanmıştır. Özellikle bilgisayar destekli öğretim materyallerinin eğitim ortamında kullanımının giderek yaygınlaştığı görülmektedir. Literatürde yer alan araştırmalarda eğitim ortamında bilgisayar desteğinden yararlanmanın öğrencilerin ders başarılarını arttırdığı, ders motivasyonlarını ve derse yönelik tutumlarını geliştirdiği, öğrenilen bilgilerin kalıcılığını arttırdığı belirlenmiştir. Bilgisayar destekli öğretim materyalleri fen bilgisi öğretiminde de sıklıkla kullanılmaktadır. Diğer derslerde olduğu gibi fen bilgisi derslerinde de bilgisayar kullanımının öğrenci başarısı üzerinde olumlu katkıları olduğu belirtilmektedir. Literatürde yer alan araştırma bulguları da bu görüşü desteklemektedir. Yapılan bu araştırmada da fen bilgisi derslerinde bilgisayar destekli öğretim materyallerinin öğrenci başarısı üzerine etkilerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Alternatif Dilde Özet: Education is an important and indispensable part of community life. There is a linear relationship between the development levels of society and the level of education they receive.Therefore, the quality of education services offered to people in the provision of social development is very important. Technological elements which entered into every part of human life in recent years has been used in the training of education department as well . In particular, it is seen that the increasingly widespread use of computer-assisted instructional materials in training education. In some of the researches of literature ıt has been found out that the use of the computer support field research courses increase the academic achievement of students in an educational environment, improve their motivation and attitudes towards the course which is determined to increase the retention of learned information. Also computer-aided instructional materials used commonly in science teaching. As in other courses in science courses ıt is also noted that there is the positive impact of computer use on student achievement. Findings located in the literature research also support this view. In this research ıt is aimed to evaluate the effects on student achievements of science courses in computer-aided instructional materials.

PDF Formatında İndir

Download PDF