image.jpg

Derginin Adı: Journal of Computer and Education Research
Cilt: 2016/4
Sayı: 7
Makale Başlık: İşbirlikli Öğrenme Yöntemlerinin 7. Sınıf “Maddenin Yapısı ve Özellikleri Ünitesi” Üzerine Etkisi
Makale Alternatif Dilde Başlık: The Effectiveness of Cooperative Learning Methods on 7th Level “The Structure of Matter and Properties” Unit
Makale Eklenme Tarihi: 16.7.2016
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bu araştırmanın amacı işbirlikli öğrenme modelinin uygulamasında kullanılan Öğrenci Takımları Başarı Bölümleri ve Okuma-Yazma-Uygulama yöntemlerinin 7. sınıf “Maddenin Yapısı ve Özellikleri” ünitesinde öğrencilerin akademik başarıları üzerine etkisini ve öğrencilerin kullanılan işbirlikli öğrenme yöntemleriyle ile ilgili görüşlerini belirlemektir. Araştırmanın örneklemini Ağrı ilinde farklı iki ilköğretim okulunda öğrenim gören 102 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplamak amacıyla Ön Bilgi Testi (ÖBT), Akademik Başarı Testi (ABT) ve Yöntem Görüş Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde ön bilgi testinden elde edilen verilere ANOVA uygulanmış ve gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu tespit edilmiş bu nedenle akademik başarı testlerinden elde edilen verilere ANCOVA uygulanmıştır. Ayrıca Yöntem Görüş Ölçeğinden elde edilen verilere tanımlayıcı istatistikler yapılmıştır. Araştırma sonucunda OYU ve ÖTBB yöntemlerinin öğrencilerin akademik başarıları üzerindeki etkisinin genel olarak birbirine yakın ve bu öğrencilerin öğretmen merkezli yöntemle öğretim alan öğrencilere göre daha başarılı oldukları tespit edilmiştir.
Alternatif Dilde Özet: The aim of this research are to determine the effectiveness of Student Teams-Achievement Division (STAD) and Reading-Writing-Application (RWA) methods of cooperative learning model on academic achievement at the unit of 7th Level “The Structure of Matter and Properties” and students’ views related to methods. The sample of this research are 102 students from two different secondary school in Ağrı. As data collecting tools, Pre-Knowledge Test (PKT), Academic Achievement Test (AAT) and Scale Methods Views (SMV) is used. For the analysis of the obtained data, one-way variance analysis (ANOVA) was used for pre- test and analysis covariance (ANCOVA) for academic achievement test because of significant differences in the groups’ pre- test. Descriptive statistics for students’ views about methods are used. It was found that RWA and STAD have similar effects on students’ academic achievement and students instructed with these techniques are more successful than students instructed with teacher centered instruction.

PDF Formatında İndir

Download PDF