image.jpg

Derginin Adı: Journal of Computer and Education Research
Cilt: 2015/3
Sayı: 5
Makale Başlık: Ortaokul Öğrencilerinin Görsel Sanatlar Dersine İlişkin Tutumlarının Değerlendirilmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Examining Secondary School Students’ Attitudes Towards Visual Arts Course
Makale Eklenme Tarihi: 16.7.2016
Okunma Sayısı: 3
Makale Özeti: Sanat eğitimi öğrencilerin eğitimlerinde kendi benliklerini bulmada çok büyük etken olarak düşünülmektedir. Öğrencilerin genç yaşta yeteneklerinin belirlenmesi ve bu yetenekleri doğru alanlarda eğitim almaları için yönlendirmek çocuğun meslek yaşantısında başarının temel anahtarıdır. Bu araştırmanın amacı, ortaokul öğrencilerinin Görsel Sanatlar Eğitimine yönelik tutumlarının belirlenmesidir. Araştırma verilerinin toplanmasında Orhun (2003) tarafından hazırlanan “Çok Alanlı Sanat Eğitimi Yöntemine göre Resim – İş” dersine yönelik tutum ölçeğinden yararlanılmıştır. Veriler SPSS 18 paket programında değerlendirilmiştir. Çalışma katılımcıları Diyarbakır il merkezindeki iki ilçeye bağlı sekiz ortaokulda öğrenim gören 350 öğrencidir. Çalışmada elde edilen verilerinin çözümlenmesinden öğrencilerin cinsiyet, bilgisayardan yararlanma ve aile içinde görsel sanatla ilgilenen birey olma durumlarına göre Görsel Sanatlar Dersi yönelik tutumlarında anlamlı farklılık olduğu belirlenmiştir. Bununla birlikte öğrencilerin yaşları, ebeveynlerinden anne ve babanın eğitim düzeyleri ile Görsel Sanatlar Dersi için internetten yararlanma durumları arasında anlamlı farklılık olmadığı tespit edilmiştir.
Alternatif Dilde Özet: Art education is thought to be quite an important factor in helping students find their own selves. Guiding students to help them determine their skills at an early age and to take education in the fields appropriate to their skills is the key to children’s success in their professional lives. The purpose of this study was to determine secondary school students’ attitudes towards Visual Arts Education. In order to collect the research data, “Attitude Scale towards the Course of Art and Drawing on the Basis of Multi-Field Art Education Method” developed by Orhun (2003) was used. The data were analyzed with the package software of SPSS 18. The participants in the study were 350 students from eight secondary schools located in two districts of the city of Diyarbakır. The results revealed that there were significant differences in the students’ attitudes towards the Visual Arts Course with respect to their gender, computer use and having family members interested in visual arts. On the other hand, no significant difference was found in relation to the students’ ages, their parents’ educational backgrounds or use of the Internet for the Visual Arts Course.

PDF Formatında İndir

Download PDF