image.jpg

Derginin Adı: Journal of Computer and Education Research
Cilt: 2014/2
Sayı: 4
Makale Başlık: Dinamik Geometri Yazılımının Açıortay ve Kenarortay Öğretiminde Meslek Lisesi Öğrencilerinin Başarılarına Etkisi
Makale Alternatif Dilde Başlık: The Effect of Dynamic Geometry Software on the Vocational High School Students' Succes for Teaching Bisector and the Median Concepts
Makale Eklenme Tarihi: 15.7.2016
Okunma Sayısı: 2
Makale Özeti: Çalışmanın amacı, Geometri programındaki, “Üçgenler” öğrenme alanının, “Üçgende açıortay ve kenarortay” alt öğrenme alanında yer alan “Üçgenlerde kenarortaylar ve açıortayların bir noktada kesiştiklerini belirler ve uygulamalar yapar” kazanımına yönelik, Dinamik Geometri Yazılımı Geometer’s Sketchpad kullanımının öğrenci başarısına etkisini incelemektir. Bu çalışmada ön test ve son test kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Çalışma grubunu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Bilgisayar bölümü onuncu sınıfında öğrenim görmekte olan 25 öğrenci oluşturmaktadır. Deney ve kontrol grupları arasındaki farklılığı belirleyebilmek için uzman ve öğretmen görüşleri doğrultusunda geliştirilen 12 soruluk “Başarı Testi”, ön-test ve son-test olarak kullanılmıştır. Elde edilen ön test başarı puanları arasında anlamlı fark bulunmayan şubelerden birer tane seçilmiştir. Ön test sonuçlarına göre seçilen T-10A şubesi deney (13 öğrenci) ve A-10A (12 öğrenci) şubesi kontrol grubu olarak atanmıştır. Deney grubunda Dinamik Geometri Yazılımı yardımıyla kazanımlara ulaşılmaya çalışılmış, kontrol grubuna ise müdahalede bulunulmamıştır. Farklı gruplar arasındaki ikili karşılaştırmalarda bağımsız t-testi, aynı grup içerisindeki ikili karşılaştırmalarda bağımlı t-testi uygulanmıştır. Çalışma kapsamında elde edilen bulgular, Dinamik Geometri Yazılımı kullanımının geometri öğretiminde başarıyı artırmada anlatım yöntemine nazaran daha etkili olduğunu göstermiştir. Deney ve kontrol grubu öğrencilerinin son test başarı puanları için yapılan bağımsız t-testinde deney grubu lehine istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu saptanmıştır [t(23)=3.176, p< .05]. Bu bulgu, deney grubunda işlenen Dinamik Geometri Yazılımı Geometer’s Sketchpad kullanımının kontrol grubunda işlenen geleneksel öğretime göre öğrenci başarısını artırmada daha etkili olduğunu göstermektedir.
Alternatif Dilde Özet: The aim of this study is to examine the effect on the success of the students “Bisector and Median correspond at a point in a triangle” findings stated within Geometry course curriculum by using computer assisted teaching program Dynamic Geometer’s Sketchpad. During this study quasi experimental design was used on preliminary and posttest groups. This research was conducted on twenty five 10th grade students studying Computer Information Systems (CIS) at Technical and Vocational High School. “A Success Test” consisting of 12 questions which had been previously formed through the observations of specialized teachers was used as preliminary and posttests. Each group was chosen without any meaningful difference between preliminary test results gathered. Two groups were formed due to preliminary test results: an experiment group T-10 class (13 students) and a control group A-10A (12 students). It was targeted to access findings developed by Dynamic Geometer’s Sketchpad programmed in the experiment group but the control group wasn’t intervened. An independent sample t-test on pair comparison was used among different groups paired samples t-test was used on pair comparison among same groups. Findings achieved during the study revealed that Dynamic Geometer’s Sketchpad was more effective on students’ success than traditional teaching methods. A meaningful difference on behalf of the experiment group was determined within the independent sample t-test conducted on final test results. [t(23)=3.176, p< .05]. These findings indicate that Dynamic Geometer’s Sketchpad software used in the experiment group is more effective on students’ success compared to traditional teaching methods used in control group.

PDF Formatında İndir

Download PDF