image.jpg

Derginin Adı: Journal of Computer and Education Research
Cilt: 2014/2
Sayı: 4
Makale Başlık: Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmenlerinin Bilgisayar Etiğine İlişkin Görüşleri
Makale Alternatif Dilde Başlık: Views of Information Technologies Guide Teachers With Regard to Computer Ethics
Makale Eklenme Tarihi: 15.7.2016
Okunma Sayısı: 2
Makale Özeti: Bu çalışmada, ilköğretim okullarında görev yapan bilişim teknolojileri rehber öğretmenlerinin bilgisayar meslek etiği ile ilgili karşılaştıkları sorunlar hakkındaki görüşleri ve karşılaştıkları bu sorunlara yönelik çözüm önerileri ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu araştırma nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması yöntemi ile desenlenmiştir. Araştırmanın çalışma evrenini 2012–2013 öğretim yılında Eskişehir il merkezindeki ilköğretim okullarında görevli bilişim teknolojileri rehber öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırmaya toplamda 22 bilişim teknolojileri rehber öğretmeni katılmıştır. Bu çalışmada veriler yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile toplanmıştır. Verilerin analizinde içerik analizinden yararlanılmıştır. Analiz sonucunda elde edilen temalara ilişkin bulgular tablolarla sunulmuştur. Nitel verilerin sayısallaştırılma amaçları doğrultusunda çalışmada, frekans hesaplaması kullanılmıştır Bulgular yorumlamalar yapılarak örnek cümleler alt temalarla ilişkili olarak alıntılanmıştır. Bu çalışma sonucunda katılımcıların genel olarak bilgisayar etiğine ilişkin tam ve doğru yanıtlar veremedikleri gözlenmiştir. Bilgisayar ile ilgili alanlarda eğitim verilen tüm bölümlerde “Bilgisayar Meslek Etiği” dersinin zorunlu dersler kapsamında değerlendirilmesi önerilebilir.
Alternatif Dilde Özet: In this study, the views of information technologies guide teachers working in primary schools with respect to the problems they encounter about computer occupational ethics and their solution offers aimed at these problems have been tried to be presented. This research, figured in accordance with the qualitative research processes, is a case study. The target population of this study is consisted of information technologies guide teachers working in the primary schools located in the city centre of Eskişehir in 2013-2014 academic years. Total 22 voluntary information technologies guide teachers participated in to the study. The data have been collected through semi-structured interview method. Content analysis has been used for data analysis. The findings concerning the themes procured at the end of the analysis have been presented with tables. Frequency calculation has been used in the study in accordance with the aims of digitizing quantitative data. Sample sentences have been cited in relation to the sub-themes via findings and interpretations. At the end of the research it has been observed that the participants, generally, could not give complete and correct answers to the questions related to computer ethics. It may be recommended that “Computer Occupational Ethics” lesson be evaluated within the scope of compulsory lessons in all departments related to computer.

PDF Formatında İndir

Download PDF