image.jpg

Derginin Adı: Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi
Cilt: 2015/2
Sayı: 2
Makale Başlık: BİLGİSAYARCA DÜŞÜNME BECERİ DÜZEYLERİ ÖLÇEĞİNİN (BDBD) ORTAOKUL DÜZEYİNE UYARLANMASI
Makale Alternatif Dilde Başlık: COMPUTATIONAL THINKING LEVELS SCALE (CTLS) ADAPTATION FOR SECONDARY SCHOOL LEVEL
Makale Eklenme Tarihi: 29.1.2016
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Bu çalışmada daha önce üniversite öğrencilerinin bilgisayarca düşünme (computational thinking) becerileri düzeylerini belirlemek amacıyla geliştirilen ölçek ortaokul düzeyine uyarlanmıştır. Bilgisayarca Düşünme Beceri Düzeyi ölçeği (BDBD) beş dereceli Likert tipi bir ölçek olup beş faktör altında toplanabilen 22 maddeden oluşmaktadır. Araştırmanın çalışma grubunu, Amasya il merkezinde buluna bir ortaokulda 7 ve 8. sınıflarda öğrenim görmekte olan toplam 241 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi olasılıklı olmayan örnekleme belirleme türlerinden kolay örnekleme yöntemi kullanılarak belirlenmiştir Ölçeğin geçerlilik ve güvenilirliği doğrulayıcı faktör analizi, madde ayırt edicilik analizleri, iç tutarlılık katsayıları ve kararlılık analizleri yapılarak araştırılmıştır. Yapılan analizler sonucunda ölçeğin ortaokul öğrencilerinin bilgisayarca düşünme beceri düzelerini ölçebilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu sonucuna varılmıştır. Ayrıca öğrencilerin algılarına göre bilgisayarca düşünme becerileri oldukça yüksektir. Bilgisayarca düşünme beceri düzeyleri oldukça yüksek olmakla birlikte problem çözme becerilerin diğerlerine göre oldukça düşük olduğu söylenebilir.
Alternatif Dilde Özet: In this study, a scale developed for determining the levels of computational thinking skills (CTS) of the university students, was adapted for secondary school students. CTS is a five-point Likert type scale and consists of 22 items that could be collected under five factors. The study group of this study consists of 241 seventh and eight students at secondary school in city center of Amasya. The validity and reliability of the scale have been studied by conducting exploratory factor analysis, confirmatory factor analysis, item distinctiveness analyses, internal consistency coefficients and constancy analyses. As a result of analyses, it has been concluded that the scale is a valid and reliable measurement tool that could measure the computational thinking skills of the secondary school students. Moreover, the perceptions of the participants pertaining to their computational thinking skills are at a high level. Although students’ computational thinking skills are at high level, their problem solving skills are at a low level.

PDF Formatında İndir

Download PDF