image.jpg

Derginin Adı: İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi
Cilt: 2017/4
Sayı: 8
Makale Başlık: Matematik ve Geometri Eğitiminde Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları
Makale Alternatif Dilde Başlık: Augmented Reality Applications in Mathematics and Geometry Education
Makale Eklenme Tarihi: 26.2.2018
Okunma Sayısı: 2
Makale Özeti: Amaç: Bu çalışmada matematik ve geometri eğitiminde geliştirilmiş akademik ve ticari artırılmış gerçeklik (AG) uygulamaları araştırılmıştır. Bu amaçla; matematik ve geometri alanında geliştirilen/kullanılan ticari AG uygulamaları ve bu uygulamaların özellikleri nelerdir? ve matematik ve geometri alanında akademik çalışmalar kapsamında geliştirilen AG uygulamaları, uygulamaların özellikleri ve çalışma sonuçları nelerdir? sorularına cevap aranmıştır. Yöntem: Bu çalışma, matematik ve geometri eğitimi alanında AG teknolojisi kullanımını ve buna yönelik geliştirilen uygulamaları ortaya çıkarmak amacıyla yürütülmüş bir literatür taramasıdır. Çalışmanın örneklemini, uygulama mağazalarında bulunan 6 adet AG uygulaması ve araştırmaya uygun 12 adet akademik yayın oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında bulunan bu veriler için betimsel analizi yapılmıştır. Bulgular: Araştırmada uygulama mağazalarında bulunan AG uygulamalarının daha çok geometri üzerine geliştirildiği, işaretçi tabanlı olduğu ve mobil cihazlar üzerinden görüntülenmesinin sağlandığı görülmüştür. Akademik olarak geliştirilen AG uygulamalarının daha çok matematik alanına yönelik geliştirildiği, işaretçi tabanlı uygulamaların fazla olduğu, değişken olarak uzamsal zekâ gelişimi ve akademik başarının kullanıldığı ve birçok çalışmanın sonuçlarının olumlu olduğu görülmüştür. Araştırma kapsamında bulunan AG uygulamalarının etkileşim açısından zayıf olduğu görülmüştür. Sonuçlar ve Öneriler: Çalışma sonucunda matematik ve geometri eğitiminde yaygın olarak kullanılan AG uygulamalarının, incelenen çalışmalarda daha çok uzamsal zekâ gelişimi üzerine geliştirildiği görülmüştür. Çoğunlukla işaretçi tabanlı uygulamaların ve mobil görüntüleme cihazlarının kullanıldığı uygulamalarda, etkileşim eksikliği olduğu görülmüştür. Çalışmalarda akademik yayınlarda kullanılan AG uygulamalarının örneklemde ölçülen değişkenler üzerinde genel olarak olumlu sonuçlar ortaya çıkardığı görülmüştür. Giyilebilir teknolojilerin gelişimi ve bununla birlikte optik tabanlı akıllı gözlüklerin ortaya çıkması ile yenilikçi ve etkileşimli uygulamaların ortaya çıkabileceği ve buna yönelik daha farklı değişkenlerin kullanılabileceği önerilmektedir.
Alternatif Dilde Özet: Purpose: In this study, academic and commercial augmented reality (AR) applications developed in mathematics and geometry education were investigated. The following questions have been sought for this purpose; What are commercial AR applications developed and used in the field of mathematics and geometry and the features of these applications? and What are the characteristics of the applications and the results of the applications which are developed within the scope of academic studies in the field of mathematics and geometry? Design & Methodology: This study is a literature review conducted to reveal the use of AR technology in mathematics and geometry education and the applications developed for it. The sample of the study is composed of 6 AR applications in the application stores and 12 academic publications suitable for research. Descriptive analysis was done for this data in the scope of the research. Findings: The research showed that the AR applications in application stores were developed more on geometry, with marker-based and viewable on mobile devices. It is seen that academic applications are more developed for the field of mathematics, there are more marker-based applications, variable spatial intelligence development and academic success are used and the results of many studies are positive. It is seen that the AR applications in the scope of the research are weak in terms of interaction. Conclusion & Suggestions: As a result of the study, it was seen that the AR applications widely used in mathematics and geometry education were developed on the spatial intelligence development more in the examined studies. Mostly, marker-based applications and mobile imaging devices are seen to have lack of interaction in the application used. In the studies, it was seen that the AR applications used in academic publications generally had positive results on the variables measured in the sample. It is proposed that the development of wearable technologies, together with the emergence of optically-based smart glasses, will enable innovative and interactive applications to emerge and use different variables for this.

PDF Formatında İndir

Download PDF