image.jpg

Derginin Adı: İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi
Cilt: 2017/4
Sayı: 7
Makale Başlık: İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Örgütsel Adalet Algıları ve İş Doyumları Arasındaki İlişki
Makale Alternatif Dilde Başlık: The Relationship Between Elementary School Teachers' Perceptions of Organizational Justice and Job Satisfaction
Makale Eklenme Tarihi: 26.2.2018
Okunma Sayısı: 13
Makale Özeti: Amaç: Bu araştırmanın amacı ilköğretim okulu öğretmenlerinin örgütsel adalet algıları ile iş doyumları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Yöntem: Bu araştırma, ilköğretim okulu öğretmenlerinin örgütsel adalet algıları ile iş doyumları arasındaki ilişkiyi belirlemeye yönelik genel tarama modellerinden ilişkisel tarama modelinde bir araştırmadır. İlişkisel tarama modelleri, iki ya da daha çok sayıdaki değişken arasında birlikte değişimin varlığını ve/veya derecesini belirlemeyi amaçlayan araştırma modelleridir. Araştırma verileri, Mersin’in merkez ilçelerinde (Mezitli, Toroslar, Yenişehir, Akdeniz) görev yapan öğretmenlerden oranlı küme örnekleme yöntemiyle seçilen 542 öğretmene Niehoff ve Moorman (1996) tarafından geliştirilen Polat (2007) tarafından Türkçe’ye uyarlanan “Örgütsel Adalet Ölçeği” ve çalışanların iş doyumunu belirlemek amacıyla alan yazında yaygın şekilde kullanılan “Minnesota İş Doyum Ölçeği” uygulanarak toplanmıştır. Bulgular: Araştırmada öğretmenlerin örgütsel adalet algısı ortalamalarının ve iş doyumu ortalamalarının X =3,59 olduğu tespit edilmiştir. Örgütsel adalet algısının iş doyumunu yordamasına ilişkin yapılan çoklu doğrusal regresyon analizi sonucunda; öğretmenlerin örgütsel adalet algılarının iş doyumlarını anlamlı şekilde yordadığı, öğretmenlerin dağıtımsal adalet algıları (p=,000<.05) ve işlemsel adalet algıları (p=,034<.05) modele anlamlı katkı sağlarken etkileşimsel adalet algılarının (p=,112>.05) modele anlamlı katkı sağlamadığı bulgusuna ulaşılmıştır. Sonuçlar ve Öneriler: Araştırma sonucunda ilköğretim okulu öğretmenlerinin örgütsel adalet algılarının iş doyumlarını pozitif yönde anlamlı bir şekilde yordadığı, öğretmenlerin örgütsel adalet algılarının iş doyumlarındaki varyansın %18’ini açıkladığı sonucuna ulaşılmıştır.
Alternatif Dilde Özet: Purpose: The purpose of this study is to examine the relationship between primary school teachers' perceptions of organizational justice and job satisfaction. Design & Methodology: This research was conducted in a relational screening model to determine the relationship between primary school teachers' perceptions of organizational justice and job satisfaction. The sample of the research is composed of 542 teachers selected by proportionate cluster sampling method from the teachers working in the central districts of Mersin (Mezitli, Toroslar, Yenişehir, Akdeniz). Information about perceptions of organizational justice of Elementary School Teachers' were collected with "Organizational Justice Scale" , Information about Job Satisfaction of Elementary School Teachers' were collected with "Minnesota Job Satisfaction Scale". Findings: It has been found out that teachers in the survey are above the middle level of organizational justice perceptions and job satisfaction averages. As a result of the multiple linear regression analysis related to the job satisfaction of organizational justice perception; teachers’ perceptions of distribuational justice and procedurel justice contributed significantly to the teachers' sense of job satisfaction, and perception of interction justice did not provide meaningful contribution to the model Conclusion & Suggestions: As a result of the multiple linear regression analysis carried out to determine the relationship between organizational justice and job satisfaction . it is determined that percepiton of distributional justice and procedural justice are significant predictors of job satisfaction and perception of interactional justice has not significant effect on job satisfaction . When standardized regression coefficients prioritized according to the effect on job satisfaction, it is perception of distributional justice, perception of procedural justice respectively. Also it has been determainded that 18% of the variance of teachers' job satisfaction is explained by organizational justice perceptions.

PDF Formatında İndir

Download PDF