image.jpg

Derginin Adı: İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi
Cilt: 2016/3
Sayı: 6
Makale Başlık: Öğretmen Adaylarının Bireysel Değer Yönelimleri ile Akademik Motivasyonları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: An Examination of the Relationship between Teacher Candidates' Individual Value Trends and Academic Motivations
Makale Eklenme Tarihi: 25.2.2018
Okunma Sayısı: 2
Makale Özeti: Amaç: Bu araştırma ile İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Bölümü öğrencilerinin bireysel değer yönelimleri ile akademik motivasyonları arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır. İnönü Üniversitesi ilköğretim matematik öğretmen adaylarının motivasyon düzeyleri çeşitli değişkenler açısından incelenmeye çalışılmıştır. Yöntem: Araştırmada veri toplama araçları olarak Vallerand, Pelletier, Blais, Briere, Senecal ve Vallieres (1992) tarafından geliştirilen akademik motivasyon ölçeği ile Schwartz (1994) tarafından geliştirilen bireysel değerler ölçeği kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemi küme örnekleme yöntemi ile seçilmiş 200 ilköğretim matematik öğretmen adayı ile oluşturulmuştur. Bulgular: Elde edilen bulgulara göre motivasyon değişkenin cinsiyet, sınıf düzeyi, annenin eğitim durumu ve üniversiteden memnuniyet düzeyi değişkenlerine göre farklılaştığı ortaya çıkmıştır. Ayrıca motivasyon ile bireysel değerler arasındaki ilişkinin düşük düzeyde olduğu sonucuna varılmıştır. Sonuçlar ve Öneriler: Araştırma sonuçları doğrultusunda motivasyonun daha çok dış sebeplerin etkili olduğunu söyleyebiliriz. Bu çalışmanın, ilköğretim matematik öğrencileriyle gerçekleştirilmiş olması, bulguların tüm üniversite öğrencilerine genellenmesinde bir sınırlılık oluşturmaktadır. Üniversitedeki diğer bölümlerde motivasyon ve bireysel değerler ilişkisini ele alabilecek yeni araştırmalar, iki değişken arasındaki ilişkinin daha kapsamlı değerlendirilmesini kolaylaştırabilecektir.
Alternatif Dilde Özet: Purpose: The aim of this study is to examine the relationship between teacher candidates’ individual values and academic motivation. For this purpose primary math teacher candidates’ level of motivation is examined in terms of various variables. Design & Methodology: Data of the research were gathered by individual scale developed by Schwartz (1994a) and academic motivation scale developed by Vallerand, Pelletier, Blais, Briere, Senecal and Vallieres (1992). Study group are 200 primary math teacher candidates at İnonu University selected from cluster sampling method in 2012-2013 academic years. Findings: Results showed that level of motivation varied in terms of gender, grade level, mother’s education and level of satisfaction related to university. Therefore individual values were insignificantly related to academic motivation. Implications & Suggestions: In line with research results motivation is more influential on external causes. The fact that this study was carried out by primary school mathematics students has created a general limitation of the findings to all university students. New research that can address motivation and individual values in other parts of the university may facilitate a more comprehensive assessment of the relationship between the two variables.

PDF Formatında İndir

Download PDF