image.jpg

Derginin Adı: İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi
Cilt: 2016/3
Sayı: 6
Makale Başlık: Kesintisiz (Dikişsiz) Öğrenme: Bir Derleme Çalışması
Makale Alternatif Dilde Başlık: Seamless Learning: A Review Study
Makale Eklenme Tarihi: 25.2.2018
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bu çalışmanın amacı özgün adı seamless learning olan ve ülkemizde eğitim literatürüne yeni giren kesintisiz (dikişsiz) öğrenme kavramına ilişkin yapılmış çalışmalara ait bir derleme sunmaktır. Bu genel amaç doğrultusunda ulusal ve uluslararası veri tabanları “seamless learning”, “mobile seamless learning” ve “seamless” anahtar kelimeleri kullanılarak taranmıştır. Tarama sonucunda ulaşılan toplam 39 çalışma incelenerek kesintisiz (dikişsiz) öğrenme kavramıyla ilgili alan yazının en belirgin özellikleri derlenmiştir. Bilimsel çalışmalar, yayınlanma yılı, çalışmanın yapıldığı ülke, çalışma grubu/katılımcılar, çalışmada ele alınan ders/konu alanı, araştırmanın amacı, bulguları, sonuçları ve önerileri başlıkları altında kategorize edilmiştir. Yapılan derleme sonucunda kesintisiz öğrenmeyle ilgili araştırma trendinin özellikle 2013 yılında belirgin bir artış göstermeye başladığı, çalışmaların özellikle uzak doğu (Singapur, Hong Kong, Tayvan) ve ABD’de yoğunlaştığı, ilköğretim öğrencileriyle yapılan çalışmalar ile kuramsal çalışmaların ağırlıkta olduğu, konu alanı itibariyle de yabancı dil öğretimi ve fen bilgisi öğretiminin ön plana çıktığı görülmüştür. Çalışmaların amaçları, bulguları, sonuç ve önerileri açısından yapılan inceleme sonucunda araştırmalar kavramsallaştırma, kesintisiz öğrenme ortamı tasarımı, ilişkili alanlar ve akademik başarı olmak üzere dört kategori altında betimlenerek sunulmuştur.
Alternatif Dilde Özet: The purpose of this study is to present a review on seamless (continuous) learning recently introduced into the education literature in Turkey. In line with this primary purpose, the national and international databases were searched using the key words “seamless learning”, “mobile seamless learning” and “seamless”. A total of 39 studies yielded as a result of the search were analyzed and the most salient characteristics of literature on seamless learning were reviewed. Those scientific studies were categorized according to their year of publication, place of study, target group/participants, studied subject field or theme, and the purposes, results and recommendations of the studies. As a result of the review it was seen that the research trends in seamless learning began to increase significantly by 2013, most of the studies have been conducted in far east (e.g. Singapore, Hong Kong, Taiwan and the USA), studies done with elementary students and theoretical papers outnumber others, and thematically teaching foreign languages and science as subjects were studied more within the domain of seamless learning. The analysis of the studies in terms of their purposes, results and recommendations yielded accounts about seamless learning under four categories, i.e. conceptualization, designing a seamless learning environment, relevant issues, and academic performance.

PDF Formatında İndir

Download PDF