image.jpg

Derginin Adı: İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi
Cilt: 2016/3
Sayı: 5
Makale Başlık: Öğretmenlerin Kişilerarası Öz-Yeterlikleri ve İnformal İletişimleri: Nicel Bir Çalışma
Makale Alternatif Dilde Başlık: Teacher’s Interpersonal Self-Efficacy and Their Level of Informal Communication: A Quantitative Study
Makale Eklenme Tarihi: 25.2.2018
Okunma Sayısı: 4
Makale Özeti: Amaç: Bu araştırmanın amacı, öğretmenlerin kişilerarası öz yeterlik algıları ile informal iletişimlerinin düzeylerini ve bunları bazı demografik değişkenlere göre inceleyerek aralarındaki ilişkiyi betimlemektir. Yöntem: Araştırmada ilişkisel tarama yöntemi kullanılarak “Okullarda İnformal İletişim Ölçeği” ve “Öğretmenlerin Kişilerarası Öz Yeterliği Ölçeği” ile toplanan verilerin analizinde SPSS programından yararlanılmıştır. 2015–2016 eğitim-öğretim yılında Tokat ili Merkez ilçesinde görev yapan 450 öğretmen örneklemi oluşturmaktadır. Bulgular: Araştırmada, öğretmenlerin genel kişilerarası öz yeterlik algıları ve genel informal iletişimlerinin yüksek düzeyde olduğu; kişilerarası öz yeterlik ile informal iletişim arasında düşük düzeyde pozitif bir ilişki olduğu ve kişilerarası öz yeterliğin informal iletişimin yordayıcısı olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. Nitel ve nicel bulgular bir arada incelendiğinde, her iki yöntemle elde edilen bulguların birbirlerini desteklediği belirlenmiştir. Sonuçlar ve Öneriler: Araştırma sonuçlarına göre öğretmenlere, öğrencilerine karşı motive edici, anlayışlı olmaları; meslektaşlarıyla ilişkilerinde yardımlaşmaları, bilgi ve tecrübelerini paylaşmaları; birbirlerini yakından tanıyabileceği, stres atabileceği aktiviteler, kutlamalar düzenlenmeleri; yöneticilere de öğretmenlere karşı anlayışlı, çözüm odaklı, destekleyici ve objektif olmaları önerilebilir.
Alternatif Dilde Özet: Purpose: The aim of this study is to determine the perception of teacher’s interpersonal self-efficacy and their level of informal communication and to describe the relation between these by examining them according to some demographic variables. Design & Methodology: In the study associational survey model was used and the data was collected via “Informal Communication in Schools Scale” and “Teacher’s Interpersonal Self-efficacy Scale” were analyzed with the help of SPSS. Sample consists of 450 teachers who worked at Tokat central district in 2015-2016 academic year and were chosen with proportionate stratified sampling. Findings: As a result of the analyses, the following findings were determined: teachers had high levels of interpersonal self-efficacy and informal communication; a weak and positive relationship between interpersonal self-efficacy perceptions and informal communication was determined; and the interpersonal self-efficacy perceptions of teachers significantly predicted their informal communication. When qualitative and quantitative research results are evaluated together it is determined that their results support each other. Implications & Suggestions: According to study results it can be advised for teachers; to be motivating and understanding towards students, to be helpful in their relationships with their colleagues, to share information, experience and responsibilities with them, to organize activities, celebrations etc. to get to know each other better and to let off steam. It can be advised for administrators to be understanding, solution oriented, supportive and objective towards teachers.

PDF Formatında İndir

Download PDF