image.jpg

Derginin Adı: İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi
Cilt: 2016/3
Sayı: 5
Makale Başlık: Öğretmenlerin Müdürlerine Duydukları Güven ve Kronizm Algıları Arasındaki İlişki
Makale Alternatif Dilde Başlık: Relationship between Teachers’ Trust in Principal and Perceived Cronyism
Makale Eklenme Tarihi: 25.2.2018
Okunma Sayısı: 4
Makale Özeti: Amaç: Bu araştırma ile öncelikli olarak öğretmenlerin kronizm algıları ve müdürlere güven düzeylerinin belirlenmesi, daha sonra ise bu iki değişkenin bağımsız değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığı ve aralarındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Araştırmaya 2015-2016 eğitim öğretim yılında Malatya ili Darende ilçe merkezinde görev yapan toplam 255 öğretmen katılmıştır. Araştırmaya katılan öğretmenlere “Çok Amaçlı T Ölçeği” ve “Algılanan Örgütsel Kronizm Ölçeği” uygulanmıştır. Bulgular: Bağımsız değişkenler açısından yapılan analizler sonucunda öğretmenlerin kronizm algıları ve müdürlere güven düzeylerinin cinsiyet, sendika üyeliği ve okul türü değişkenlerine göre anlamlı şekilde farklılaştığı belirlenmiştir. Bulgular kadın öğretmenlerle karşılaştırıldığında erkek öğretmenlerin okul müdürlerine daha fazla güvendiklerini, sendika üyesi olmayan öğretmenlerin okul müdürlerini daha kayırmacı olarak algıladıklarını, ortaokul ve lise kademelerindeki öğretmenlerin okul müdürlerine daha az güvendikleri ve okul müdürlerini daha kayırmacı algıladıklarını göstermiştir. Algılanan kronizm düzeyinin, müdürlere duyulan güveni anlamlı şekilde yordayıp yordamadığını belirlemek amacıyla yapılan regresyon analizi sonucunda, kronizm algısının müdüre duyulan güvene ilişkin toplam varyansın yaklaşık %70’ini açıkladığı belirlenmiştir. Sonuçlar ve Öneriler: Araştırma bulgularından hareketle müdürlerin kayırmacı davranışlarının, okul müdürleri ile öğretmenler arasındaki güven dayalı ilişkilerin niteliğini önemli ölçüde etkilediği söylenebilir. Bu bağlamda öğretmenlerinin okulda etkili ve verimli olmasını isteyen okul müdürlerinin, okul çalışanları arasında ayrım yapmamaları, öğretmenlerle güvene dayalı ilişkiler geliştirmelerini engelleyecek kayırmacı tutum ve davranışlardan uzak durmaları önerilebilir.
Alternatif Dilde Özet: Purpose: The purpose of this research is firstly to determine teachers’ perceived level of cronyism and trust in principal. It was, also, aimed to determine whether perceived level of cronyism and trust in principal differ according to the research variables. Finally, it was aimed to explore the relationship between perceived level of cronyism and trust in principal. Design & Methodology: Participants of the study was 255 teachers working in city center of Darende-Malatya through 2015-2016 semester. “Omnibus T Scale” and “Perceived Organizational Cronyism Scale” were conducted to the participating teachers. Findings: As a result of the analysis, it was determined that teachers’ perceptions on cronyism and trust in principal differ significantly in terms of gender, union membership and school type variables. The findings showed that compared to female teachers, male teachers trust in their principals more. Besides, teachers working in kindergartens & primary schools trust in their principals more compared to the secondary and high school teachers. Teachers who are member of teachers’ union and teachers working in kindergartens & primary schools have lower levels of cronyism. Regression analysis results showed that teachers’ perceived cronyism scores explained about 70 % of the total variance of trust in their principal. Implications & Suggestions: Based on the research results it can be said that trust-based relationships between school principals and teachers are significantly influenced by favoritism of principals. In this context, it may be suggested that school principals who want their teachers to be effective and efficient at school should not discriminate among school staff, and avoid the favorable attitudes and behaviors that would prevent them from developing trust-based relationships with teachers.

PDF Formatında İndir

Download PDF