image.jpg

Derginin Adı: İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi
Cilt: 2015/2
Sayı: 3
Makale Başlık: Matematik Öğretmenlerinin Sınıf Geçmeye İlişkin İlköğretim Yönetmeliği Hakkındaki Görüşleri
Makale Alternatif Dilde Başlık: The Views of Mathematics Teachers about Elementary Regulations on Classroom Passing
Makale Eklenme Tarihi: 25.2.2018
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Bu çalışmanın amacı, ilköğretim ikinci kademe okullarında görev yapan matematik dersi öğretmenlerinin ilköğretim kurumları sınıf geçme yönetmeliği ile ilgili görüşlerini ortaya koymaktır. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden görüşme tekniği ile açık uçlu yazılı anket tekniği bir arada kullanılmıştır. Araştırma varolan durumu ortaya koyuyor olması nedeniyle betimsel nitelikli bir çalışmadır. Çalışmada öğretmenlerle görüşülme yolu tercih edilmiş, ancak görüşme sırasında ses kayıt cihazının kullanımından kaygı duyan öğretmenlere açık uçlu yazılı anket uygulanarak veriler toplanmıştır. Toplanan veriler nvivo9 paket programına girilmiş, görüşmelere ilişkin analizlere ulaşılmıştır. Ulaşılan analiz sonuçlarına göre, görüşlerine başvurulan öğretmenlerin ilköğretim kurumları sınıf geçme yönetmeliğinin sınırlılıkları hakkında görüş bildirdiği, yönetmeliğin faydalarına değinen 4 tane öğretmen olduğu ve mevcut durumun iyileştirilmesi için öneriler getirildiği görülmüştür. Mevcut yönetmeliğin sınırlılıkları arasında en fazla öğrencilerden kaynaklanan sorunlara referans olunduğu, öğretmenlerden kaynaklanan sorunlara ve yönetmeliğin son halinden kaynaklanan sorunlara da sıkça yer verildiği görülmüştür. Bu veriler doğrultusunda, mevcut durumun iyileştirilmesi için işevuruk öneriler sıralanmaya çalışılmıştır.
Alternatif Dilde Özet: The purpose of this study is to investigate the views of mathematics teachers about the elementary regulations on classroom passing in Turkish education system. Interview method and open-ended questionnaire methods were employed together. This is a descriptive study due to exposing the present data. Although interview method was preferred, the open-ended questionnaire for some teachers avoiding to accept voice recording, was used to get more diversity. Data was entered to Nvivo9 package program and analyzed. According to the analyzes, all of the teachers taking part in this research expressed their opinion on the disadvantage of present written regulations about promotion system. 4 of 15 teachers expressed advantages of this system and all of them recommended some suggestions to fix present negativities. The most referred disadvantage of the system was problems arising from students. Problems arising from teachers and written regulations were referred abundantly. In accordance with the data, some useful recommendations were suggested.

PDF Formatında İndir

Download PDF