image.jpg

Derginin Adı: İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi
Cilt: 2015/2
Sayı: 3
Makale Başlık: Ergenlerde Akran İlişkilerinin Mutluluk Düzeyine Etkisi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Effects of Peer Relations to Happiness in Adolescents
Makale Eklenme Tarihi: 25.2.2018
Okunma Sayısı: 4
Makale Özeti: Bu araştırmanın amacı ergenlerde akran ilişkilerinin mutluluğa etkisini incelemektir. Bu genel amaç doğrultusunda akran ilişkilerinin mutluluğa etkisini inceleyen hipotetik model test edilmiştir. Araştırma 84’ü (%51.9) kız, 78’i (%48.1) erkek olmak üzere 162 ergen üzerinde yürütülmüştür. Araştırmada veri toplama aracı olarak Akran İlişkileri Ölçeği (AİÖ) ve Oxford Mutluluk Ölçeği Kısa Formu (OMÖ-K) kullanılmıştır. Model, Yapısal Eşitlik Modellenmesi ile test edilmiştir. Analiz sonucunda akran ilişkilerinin mutluluğu doğrudan, pozitif yönde ve anlamlı düzeyde yordadığı görülmüştür. Bu sonuç ergenlerde akran ilişkilerinin mutluluğu arttıran bir faktör olduğunu göstermektedir.
Alternatif Dilde Özet: The aim of this study is to investigate the effects of peer relationships in adolescents to happiness. In line with this general purpose, hypothetical model which examining the effects of peer relations to happiness was tested. Research was conducted on 162 adolescents, 84 of whom (51.9%) were female and 78 (48.1%) of whom were male. Peer Relationship Scale (PRS) and Oxford Happiness Questionnaire Short Form (OHQ-S) were used as data collection tools. The model was tested by Structural Equation Modelling. In the result of analysis, it was seen that peer relations predict happiness in direct, positive and significant level. This result indicates that peer relations is a factor to increase happiness in adolescents.

PDF Formatında İndir

Download PDF